Sony Xperia SP - Povezivanje uređaja sa računarom

background image

Povezivanje uređaja sa računarom

Povežite uređaj sa računarom i počnite da prenosite slike, muziku i druge tipove
datoteka. Najlakši način za povezivanje je pomoću USB kabla ili Bluetooth

®

bežične

tehnologije.
Kada uređaj povežete sa računarom pomoću USB kabla, od vas se traži da instalirate

softver na računaru, na primer aplikaciju PC Companion na računaru ili aplikaciju
Sony™ Bridge za Mac na Apple

®

Mac

®

računaru. PC Companion i Sony™ Bridge za

Mac pomažu vam da pristupite dodatnim aplikacijama za prenos i organizovanje

medijskih datoteka, da ažurirate uređaj, sinhronizujete sadržaj na njemu i još mnogo

toga.

Možda nećete moći da prenesete neki materijal zaštićen autorskim pravima sa uređaja na

računar i obrnuto.

Prenos sadržaja i rukovanje njim pomoću USB kabla

Koristite vezu preko USB kabla između računara i uređaja za lak prenos i upravljanje

datotekama. Kada se dva uređaja povežu, možete da prevučete i otpustite sadržaj

između uređaja i računara, ili između interne memorije uređaja i SD kartice, pomoću

programa za pretragu datoteka na računaru.
Ako prenosite muziku, video zapise, slike ili druge medijalne datoteke na uređaj,

najbolje je da koristite aplikaciju Media Go™ na vašem računaru. Media Go™

pretvara datoteke medija kako biste mogli da ih koristite na uređaju.

Prenos sadržaja između uređaja i računara pomoću USB kabla

1

Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom. Unutrašnje skladište i SD

kartica su povezani

se pojavljuje na statusnoj traci na ekranu uređaja.

2

Računar

: Otvorite Microsoft® Windows® Explorer na radnoj površini i sačekajte

dok se interna memorija uređaja i SD kartica ne pojave kao spoljašnji diskovi u

programu Microsoft® Windows® Explorer.

3

Računar

: Prevucite i otpustite izabrane datoteke između uređaja i računara.

Prenos sadržaja između interne memorije i SD kartice koristeći USB

1

Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom. Unutrašnje skladište i SD

kartica su povezani

se pojavljuje na statusnoj traci na ekranu uređaja.

2

Računar

: Otvorite Microsoft® Windows® Explorer na radnoj površini i sačekajte

dok se interna memorija uređaja i SD kartica ne pojave kao spoljašnji diskovi u

programu Microsoft® Windows® Explorer.

3

Računar

: Prevucite i otpustite željene datoteke između interne memorije

uređaja i SD kartice.

Direktni prenos datoteka iz interne memorije na SD karticu uređaja

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Skladište > Prenos podataka na SD

karticu

.

3

Označite tipove datoteka koje želite da prenesete na SD karticu.

4

Tapnite na Prenesi.

Metod direktnog prenosa znači da veza sa računarom preko USB kabla nije neophodna.

Prenos datoteka pomoću režima prenosa medija putem Wi-Fi

®

mreže

Možete preneti datoteke između vašeg uređaja i drugih uređaja kompatibilnih sa MTP
režimom, kao što je računar, pomoću Wi-Fi

®

veze. Pre povezivanja treba da uparite ta

dva uređaja. Ako prenosite muziku, video zapise, slike ili druge medijske datoteke

97

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

između uređaja i računara, najbolje je koristiti aplikaciju Media Go™ na računaru.

Media Go™ pretvara datoteke medija kako biste mogli da ih koristite na uređaju.

Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je uređaj sa omogućenom Wi-Fi

®

mrežom koji

podržava prenos medija, na primer, računar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili Windows

®

7.

Bežično uparivanje uređaja sa računarom pomoću režima prenosa medija

1

Uverite se da je režim prenosa medija omogućen na uređaju. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Računar

: Kada se ime uređaja pojavi na ekranu, kliknite na

Konfiguracija mreže

i sledite uputstva da biste uparili računar.

4

Kada završite sa uparivanjem isključite USB kabl iz oba uređaja.

Gorenavedena uputstva funkcionišu samo ako je na računaru instaliran Windows

®

7 i ako je

računar povezan sa Wi-Fi

®

pristupnom tačkom putem mrežnog kabla.

Bežično povezivanje uparenih uređaja u režimu prenosa medija[MR2]

1

Uverite se da je režim prenosa medija omogućen na uređaju. On je obično

podrazumevano omogućen.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite .

3

Tapnite na Xperia™ > USB veza.

4

Tapnite na upareni uređaj sa kojim želite da se povežete u okviru Pouzdani

uređaji

.

5

Tapnite na Poveži se.

Uverite se da je Wi-Fi

®

funkcija uključena.

Odspajanje povezanog uređaja [MR2]

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite .

2

Tapnite na Podešavanja > Xperia™ > USB veza.

3

Tapnite na upareni uređaj sa kojim želite da prekinete vezu u okviru Pouzdani

uređaji

.

4

Tapnite na Prekini vezu.

Uklanjanje sa uparenog host uređaja [MR2]

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite .

2

Tapnite na Podešavanja > Xperia™ > USB veza.

3

Tapnite na upareni uređaj koji želite da uklonite.

4

Tapnite na Zaboravi.

PC Companion

PC Companion je računarska aplikacija koja vam daje pristup dodatnim funkcijama i

uslugama koje vam pomažu da prenesete muziku, video zapise i slike na uređaj i sa

njega. PC Companion možete koristiti i da biste ažurirali uređaj i preuzeli najnoviju

dostupnu verziju softvera. Instalacione datoteke za PC Companion se čuvaju na

uređaju i instalacija se pokreće sa uređaja kada ga povežete sa računarom putem

USB kabla.
Da biste koristili aplikaciju PC Companion, potreban vam je računar koji je povezan sa

internetom i koji radi pod jednim od sledećih operativnih sistema:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (servisni paket 3 ili noviji)

98

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Instaliranje aplikacije PC Companion [MR2]

1

Uverite se da je označeno polje za potvrdu Instaliraj softver u okviru

Podešavanja

> Xperia™ > USB veza.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3

Uređaj

: Tapnite na Instaliraj.

4

Računar

: Program za instalaciju aplikacije PC Companion automatski se

pokreće nakon nekoliko sekundi. Sledite uputstva na računaru da biste

instalirali PC Companion.

Pokretanje aplikacije PC Companion

1

Uverite se da je aplikacija PC Companion instalirana na računaru.

2

Otvorite aplikaciju PC Companion na računaru, a zatim kliknite na Start da biste

otvorili jednu od funkcija koju želite da koristite.

Media Go™

Računarska aplikacija Media Go™ pomaže vam da prenosite i upravljate medijskim

sadržajem na uređaju i računaru. Aplikaciju Media Go™ možete instalirati i pristupiti

joj u okviru aplikacije PC Companion.
Da biste koristili aplikaciju Media Go™, potreban vam je jedan od ovih operativnih

sistema:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, servisni paket 3 ili noviji

Prenos sadržaja pomoću aplikacije Media Go™

1

Povežite uređaj sa računarom pomoću podržanog USB kabla.

2

Uređaj

: Na statusnoj liniji se prikazuje Unutrašnje skladište je povezano.

3

Računar

: Prvo otvorite aplikaciju PC Companion na računaru. U aplikaciji

PC Companion, kliknite na

Media Go

da biste pokrenuli aplikaciju Media Go™.

U nekim slučajevima ćete možda morati da sačekate da se aplikacija

Media Go™ instalira.

4

Koristeći Media Go™ prevucite i otpustite datoteke između računara i uređaja.

Sony™ Bridge for Mac

Aplikacija Sony™ Bridge for Mac omogućava prenošenje muzike, video zapisa, slika
ili drugih vrsta medijskih datoteka između uređaja i Apple

®

Mac

®

računara. Aplikaciju

Sony™ Bridge for Mac možete da koristite i za upravljanje datotekama preko

pregledača datoteka, ažuriranje softvera uređaja i pravljenje rezervne kopije i vraćanje

sadržaja uređaja.
Da biste koristili aplikaciju Sony™ Bridge for Mac, morate imati Apple

®

Mac

®

računar

koji je povezan sa Internetom i ima instaliran MacOS verzije 10.6 ili novije.

Instaliranje aplikacije Sony™ Bridge za Mac na Apple

®

Mac

®

računaru

1

Uverite se da je označeno polje za potvrdu Instaliraj softver u okviru

Podešavanja

> Xperia™ Connectivity > USB veza.

2

Povežite uređaj sa Apple

®

Mac

®

računarom pomoću USB kabla.

3

Uređaj

: Tapnite na Instaliraj.

4

Računar

: Program za instalaciju aplikacije Sony™ Bridge za Mac pokreće se

automatski posle nekoliko sekundi. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili

instalaciju.

Otvaranje aplikacije Sony™ Bridge for Mac

1

Proverite da li je aplikacija Sony™ Bridge for Mac instalirana na vašem Apple

®

Mac

®

računaru.

2

Računar

: Kliknite dva puta na ikonu aplikacije Sony™ Bridge for Mac u fascikli

aplikacija.

99

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prenošenje sadržaja pomoću aplikacije Sony™ Bridge for Mac

1

Koristeći USB kabl povežite uređaj sa Apple

®

Mac

®

računarom.

2

Računar

: Otvorite aplikaciju Sony™ Bridge for Mac. Nakon nekoliko trenutaka

aplikacija Sony™ Bridge for Mac detektuje vaš uređaj.

3

Računar

: Prevucite i otpustite željene datoteke između uređaja i Apple

®

Mac

®

računara.