Sony Xperia SP - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

O kalendaru

Vaš uređaj ima kalendar za upravljanje rasporedom vremena. Ako imate Google™

nalog, kalendar na uređaju možete uskladiti i sa veb kalendarom. Pročitajte članak

Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

na stranici 104.

Postavljanje prikaza kalendara

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

Kalendar

.

2

Dodirnite strelicu nadole da biste otvorili padajući meni, a zatim izaberite opciju.

Prikazivanje više kalendara

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim tapnite na Kalendari.

3

Izaberite kalendar koji želite da prikažete.

Pravljenje događaja u kalendaru

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Kalendar.

2

Dodirnite stavku .

3

Ako ste kalendar sinhronizovali sa više naloga, izaberite nalog na koji želite da

dodate ovaj događaj. Ako ovaj događaj želite da dodate samo na uređaj,

dodirnite stavku Kalendar uređaja.

4

Unesite ime, vreme, lokaciju i opis događaja.

5

Dodirnite stavku Više i izaberite podsetnik na događaj. Da biste dodali novi

podsetnik na događaj, dodirnite stavku .

6

Ako želite, izaberite drugu opciju u okviru Ponavljanje.

7

Dodirnite dugme Gotovo.

Kada se približi vreme ugovorene obaveze, uređaj reprodukuje kratak zvuk obaveštenja da

vas podseti. Takođe, se prikazuje na statusnoj liniji.

Prikazivanje događaja u kalendaru

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na Kalendar.

2

Tapnite na događaj koji želite da prikažete.

Promena podešavanja kalendara

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim tapnite na Podešavanja.

3

Tapnite na podešavanje koje želite da promenite i izmenite ga po želji.