Sony Xperia SP - Budilnik

background image

Budilnik

O budilniku

Koristite uređaj kao budilnik i izaberite bilo koji zvuk u uređaju kao signal alarma.

Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen. Ali oglašava se ako je uređaj postavljen

u nečujni režim ili režim rada u avionu. Ako koristite jedan od ovih režima, vaš uređaj

može ostati uključen čak i dok spavate i pritom vas neće buditi telefonski pozivi.

Otvaranje budilnika

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Alarm i sat.

108

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Alarm i sat.

3

Tapnite na .

4

Tapnite na Vreme i prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.

5

Tapnite na Postavi.

6

Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.

7

Tapnite na Gotovo.

Uređivanje postojećeg alarma

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Alarm i sat.

3

Tapnite na alarm koji želite da uredite.

4

Tapnite na Vreme i prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.

5

Tapnite na Postavi.

6

Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.

7

Tapnite na Gotovo.

Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji izaberete za opšta podešavanja

vremena, na primer, dvanaestočasovni i dvadesetčetvoročasovni format.

Deaktiviranje alarma

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku Alarm i sat.

3

Povucite nalevo klizač pored alarma koji želite da deaktivirate.

Aktiviranje postojećeg alarma

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite Alarm i sat.

3

Povucite nadesno klizač pored alarma koji želite da aktivirate.

Brisanje alarma

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Alarm i sat.

3

Dodirnite i držite alarm koji želite da izbrišete.

4

Tapnite na Izbriši alarm, a zatim tapnite na Da.

Podešavanje zvuka zvona za alarm

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku Alarm i sat.

3

Dodirnite alarm koji želite da uredite.

4

Dodirnite stavku Zvuk alarma i izaberite opciju, a zatim dodirnite dugme

Gotovo

.

5

Dodirnite dugme Gotovo.

Podešavanje periodičnog alarma

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Alarm i sat.

3

Tapnite na alarm koji želite da uredite.

4

Tapnite na Ponovi.

5

Označite polja za potvrdu za željene dane, a zatim tapnite na OK.

6

Tapnite na Gotovo.

Postavljanje naslova za alarm

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku Alarm i sat.

3

Dodirnite alarm koji želite da uredite.

4

Unesite ime za alarm u polje Tekst alarma.

5

Dodirnite dugme Gotovo.

109

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje funkcije vibracije za alarm

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku Alarm i sat.

3

Dodirnite alarm koji želite da uredite.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vibriraj.

5

Dodirnite dugme Gotovo.

Funkcija vibracije je podrazumevano omogućena kada napravite novi alarm.

Podešavanje alarma da se oglašava kada je uređaj u nečujnom režimu

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavku Alarm i sat, a zatim dodirnite da biste izabrali alarm.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nečujni režim alarma.

4

Dodirnite dugme Gotovo.

Funkcija alarma u nečujnom režimu je podrazumevano omogućena kada napravite novi alarm.

Odlaganje alarma kada se oglasi

Tapnite na Odloži.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Prevucite udesno.

110

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..