Sony Xperia SP - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Ručno pribavljanje informacija o filmu

1

Proverite da li vaš uređaj ima aktivnu vezu za prenos podataka.

2

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Filmovi.

3

Tapnite na Sve na kartici Moja kolekcija da biste pronašli sličicu datoteke o

kojoj želite da dobijete informacije.

4

Tapnite i zadržite sličicu video zapisa, a zatim tapnite na Traženje informacija.

5

Ako budete upitani, dozvolite uređaju da preuzme detalje video zapisa pomoću

mobilne veze podataka.

6

U polje za pretragu unesite ključne reči za video zapis, a zatim tapnite na taster

za potvrdu na tastaturi. Svi rezultati su prikazani na listi.

7

Izaberite rezultat pretrage, a zatim tapnite na Gotovo. Započinje preuzimanje

informacija.

Informacije o novim dodatim video zapisima možete dobiti automatski svaki put kada se

aplikacija Filmovi otvori ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi detalje video zapisa u

okviru „Podešavanja“. Mogu se obračunavati troškovi prenosa podataka.

Ako preuzete informacije nisu tačne, pretražite ponovo koristeći različite ključne reči.

83

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Brisanje informacija o video zapisu

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Filmovi.

2

Tapnite Sve na kartici Moja kolekcija da biste pronašli video koji želite da

uredite.

3

Tapnite i zadržite sličicu video zapisa, a zatim tapnite na Brisanje informacija.

Brisanje video zapisa

1

Sa početnog ekrana tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Filmovi.

2

Tapnite Sve na kartici Moja kolekcija da biste pronašli video koji želite da

uredite.

3

Dodirnite i držite sličicu video zapisa, a zatim u listi koja se pojavljuje tapnite na

Izbriši

.

4

Tapnite Izbriši ponovo za potvrdu.

84

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..