Sony Xperia SP - Slanje i prijem e-poruka

background image

Slanje i prijem e-poruka

1

Pogledajte listu svih naloga e-pošte i nedavnih fascikli

2

Napišite novu poruku

53

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

3

Pretražite e-poruke

4

Pristupite podešavanjima i opcijama

5

Lista e-poruka

Preuzimanje novih e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite Prijemno

sanduče

naloga koji želite da proverite.

4

Dodirnite stavku da biste preuzeli nove poruke.

Kada je prijemno poštansko sanduče otvoreno, prevucite ka unutrašnjem delu ekrana da biste

osvežili listu poruka.

Čitanje e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog koji

želite da proverite, zatim tapnite na Prijemno sanduče u padajućem meniju.

Ako želite da proverite sve naloge za e-poštu odjednom, tapnite na , zatim

tapnite na Kombinovano prij. sand.u padajućem meniju.

4

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, listajte nagore ili nadole i

dodirnite e-poruku koju želite da pročitate.

Kreiranje i slanje e-poruke

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim nađite i tapnite na E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog sa koga

želite da pošaljete e-poruku, zatim tapnite na Prijemno sanduče u padajućem

meniju.

3

Tapnite na , zatim unesite ime ili e-adresu primaoca, ili tapnite na i

izaberite jednog ili više primaoca sa spiska kontakata.

4

Unesite temu e-poruke i tekst, a zatim tapnite na

Odgovaranje na e-poruku

1

U vašem prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite

poruku na koju želite da odgovorite, a zatim dodirnite stavku Odgovori ili

Odgovori svima

.

2

Unesite odgovor, a zatim tapnite na .

Prosleđivanje e-poruke

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku koju

želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku Prosledi.

2

Unesite adresu e-pošte primaoca ili tapnite na i izaberite primaoca sa spiska

kontakata.

3

Unesite tekst poruke i tapnite na .

Pregledanje priloga e-poruke

1

Pronađite i dodirnite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate. E-

poruke sa prilozima su obeležene .

2

Nakon otvaranja e-poruke, tapnite na Učitaj, i prilog počinjte da se preuzima.

3

Nakon preuzimanja priloga, tapnite na Prikaži.

Čuvanje e-adrese pošiljaoca u kontaktima

1

Nađite i tapnite na poruku u prijemnom sandučetu za e-poštu.

2

Tapnite na ime pošiljaoca, a zatim tapnite na OK.

3

Izaberite postojeći kontakt ili dodirnite dugme Kreiraj novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu i tapnite na Gotovo.

54

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..