Sony Xperia SP - Telefonatat e urgjencës

background image

Telefonatat e urgjencës

Pajisja juaj mbështet numrat ndërkombëtarë të urgjencës, për shembull, 112 ose 911.

Normalisht mund t'i përdorni këta numra për të bërë telefonata të urgjencës në çdo

vend, me një kartë SIM të futur ose jo, nëse jeni brenda rrezes së mbulimit të një rrjeti.

Për të bërë një telefonatë urgjence

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.

3

Futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë mbi . Për të fshirë një numër,

takoni .

Mund të bëni telefonata urgjence kur nuk është futur asnjë kartë SIM ose kur janë bllokuar

telefonatat në dalje.

Për të bërë një telefonatë urgjence ndërsa karta SIM është e kyçur

1

Nga ekrani i kyçjes takoni Telefonata e urgjencës.

2

Futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë mbi .

44

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.