Sony Xperia SP - Telefonatat e shumëfishta

background image

Telefonatat e shumëfishta

Nëse keni aktivizuar telefonatat në ardhje, mund të trajtoni telefonata të shumëfishta

në të njëjtën kohë. Kur aktivizohet, ju njoftoheni nga një bip nëse merrni një telefonatë

tjetër.

42

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar dhe çaktivizuar telefonatat në ardhje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Cilësimet

shtesë

.

3

Për të aktivizuar dhe çaktivizuar telefonatat në ardhje, trokitni lehtë mbi Pritja e

telefonatave

.

Për t'iu përgjigjur një telefonate të dytë dhe të vini në pritje telefonatën në vazhdim

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, zvarriteni në të djathtë.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, zvarritni në të majtë.

Për të bërë një telefonatë të dytë

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë mbi .

2

Futni numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi . Telefonata e parë vihet në

pritje.

Për të këmbyer midis tyre telefonatat shumëfishe

Për të kaluar në një telefonatë tjetër dhe ta vini telefonatën aktuale në pritje,

trokitni lehtë mbi Këmbeje me këtë telefonatë.