Sony Xperia SP - Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

background image

Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

Në rregjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të mara dhe

të telefonuara .

Për të parë telefonatat tuaja të humbura

1

Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni

poshtë shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet

pamja e regjistrit të telefonatave.

3

Për t'i telefonuar drejtpërdrejt një numri, trokitni lehtë mbi numrin. Për të

modifikuar një numër përpara telefonimit, prekeni dhe mbajeni numrin, pastaj

trokitni lehtë mbi Modifiko nr. para telefonatës

Mund t'i telefononi një numri edhe duke trokitur lehtë mbi > Ktheji telefonatën.

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet

pamja e regjistrit të telefonatave.

3

Prekni dhe mbani numrin, pastaj trokitni lehtë mbi Shtoje te Kontaktet.

4

Trokitni lehtë mbi kontaktin e dëshiruar ose trokitni lehtë mbi Krijo një kontakt

të ri

.

5

Modifikoni hollësitë e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi U krye.

41

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të fshehur regjistrin e telefonatave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.

3

Takoni > Fshih regjistrin e telefon..