Sony Xperia SP - Marrja e telefonatave

background image

Marrja e telefonatave

Për t'iu përgjigjur një telefonate

Për të refuzuar një telefonatë

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë

Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit.

Refuzimi i një telefonate me një mesazh

Mund të refuzoni një telefonatë me një mesazh të paracaktuar. Kur refuzoni një

telefonatë me një mesazh të tillë, mesazhi i dërgohet automatikisht telefonuesit dhe

ruhet në pajisjen tuaj.
Gjashtë mesazhe janë të paracaktuara në pajisjen tuaj. Mund të përzgjidhni nga këto

mesazhe të paracaktuara, të cilat gjithashtu mund të modifikohen nëse është e

nevojshme.

Për të refuzuar një telefonatë me një mesazh të paracaktuar

Tërhiqni Refuzo me mesazh lart, pastaj përzgjidhni një mesazh.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë me një mesazh të paracaktuar

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, tërhiqni Refuzo me mesazh

lart, pastaj përzgjidhni një mesazh.

Për të modifikuar mesazhin e përdorur për të refuzuar një telefonatë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Refuzo telefonatën me

mesazh

.

3

Takoni mesazhin që dëshironi të modifikoni, pastaj bëni ndryshimet e

nevojshme.

4

Kur të përfundoni, takoni OK.

40

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.