Sony Xperia SP - Kufizimi i telefonatave

background image

Kufizimi i telefonatave

Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.

Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një

listë me Numrat e telefonimit fiks (FDN), për të kufizuar telefonatat në dalje.

Për të bllokuar telefonatat në hyrje ose në dalje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Cilësimet e telefonatës.

3

Trokitni lehtë mbi Bllokimi i telefonatave dhe përzgjidhni një opsion.

4

Futni fjalëkalimin dhe trokitni lehtë mbi Aktivizo.

Kur konfiguroni bllokimin e telefonatave për herë të parë, keni nevojë të fusni një fjalëkalim për

të aktivizuar funksionin e bllokimit të telefonatave. Duhet të përdorni të njëjtin fjalëkalim më

vonë nëse dëshironi të modifikoni cilësimet e bllokimit të telefonatave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Numrat e

telefonimit fiks

.

3

Trokitni lehtë mbi Aktivizo telefonimin fiks ose Çaktivizo telefonim. fiks.

4

Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë mbi OK.

Për qasjen në listën e marrësve të telefonatave të pranuara

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Numrat e

telefonimit fiks

> Numrat e telefonimit fiks.