Sony Xperia SP - Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

background image

Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera

Kur pajisja juaj është cilësuar të lejojë shkarkime nga burime që nuk janë të Google

Play™, mund t'i shkarkoni aplikacionet drejtpërdrejt nga sajtet e tjera të uebit duke

ndjekur udhëzimet përkatëse të shkarkimit.

Instalimi i aplikacioneve me origjinë të panjohur ose të pasigurt mund të dëmtojë pajisjen.

Shkarkoni vetëm aplikacione nga burime të besuara. Kontaktoni me ofruesin e aplikacionit

nëse keni pyetje ose shqetësime.

Për të lejuar shkarkimin e aplikacioneve nga burime të tjera

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Siguria.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Burime të panjohura.

4

Trokitni lehtë mbi OK.

Që të funksionojnë siç duhet, disa aplikacioneve i duhet të qasen te të dhënat, cilësimet dhe

funksione të ndryshme në pajisjen tuaj. Instaloni dhe jepini leje vetëm aplikacioneve që besoni.

Mund t'i shikoni lejet e dhëna për një aplikacion të shkarkuar duke trokitur lehtë mbi

aplikacionin nën Cilësimet > Aplikacionet.

38

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.