Sony Xperia SP - Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

background image

Cilësimet e llogarisë të postës elektronike

Për të hequr një llogari të postës elektronike nga pajisja juaj

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Posta elektronike.

3

Shtypni , pastaj takoni Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të hiqni.

5

Takoni Hiq llogarinë > OK.

Për të ndryshuar shpeshtësinë e kontrollit të kutisë në hyrje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Posta elektronike.

3

Takoni , pastaj takoni Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të ndryshoni shpeshtësinë e kontrollit

të kutisë në hyrje.

5

Trokitni lehtë mbi Shpesh. kontroll. të kutisë në hyrje > Kontrollo

shpeshtësinë

dhe përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një përgjigje automatike jashtë zyrës në një llogari të Exchange

Active Sync

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe takoni Posta

elektronike

.

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.

3

Përzgjidhni llogarinë EAS (Sinkronizimi Aktiv i Shkëmbimit) për të cilën

dëshironi të cilësoni një përgjigje automatike kur jeni jashtë zyrës.

4

Takoni Jashtë zyrës.

5

Takoni pranë Jashtë zyrës në mënyrë që të ndryshojë në .

6

Nëse nevojitet, shënoni Cilësoni periudhën kohore kutinë e shënimit dhe

cilësoni sferën e kohës për përgjigjen automatike.

7

Futni mesazhin tuaj jashtë zyrës në fushën e tekstit kryesor.

8

Takoni OK për të konfirmuar.

57

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.