Sony Xperia SP - Tastiera në ekran

background image

Tastiera në ekran

Mund të futni tekst me tastierën në ekran QWERTY duke trokitur lehtë mbi secilën

shkronjë veçan ose mund të përdorni tiparin e futjes me gjeste dhe të rrëshqisni

gishtin tuaj nga shkronja në shkronjë për të formuar fjalët.
Mund të përzgjidhni deri në tre gjuhë për futjen e tekstit. Tastiera zbulon gjuhën që po

përdorni dhe parashikon fjalët për atë gjuhë që shkruani. Disa aplikacione e hapin

automatikisht tastierën në ekran, për shembull, aplikacionet e postës elektronike dhe

mesazhimit me tekst.

1 Fshini një karakter para kursorit.

2 Futni një shenjë kthimi ose konfirmoni futjen e tekstit.

3 Futni një hapësirë.

4 Personalizoni tastierën tuaj. Ky tast zhduket pas personalizimit të tastierës.

5 Shfaqni numrat dhe simbolet. Për edhe më shumë simbole, trokitni lehtë mbi

.

6 Kaloni midis shkronjave të vogla , shkronjave të mëdha dhe shkronjave kapitale . Për disa

gjuhë, ky tast përdoret për qasjen në karakteret shtesë të gjuhës.

Për të shfaqur tastierën në ekran për të futur tekst

Trokitni lehtë mbi një fushë për futjen e tekstit.

Për të përdorur tastierën në ekran në orientimin si peizazh

Kur të shfaqet tastiera në ekran, kthejeni pajisjen anash.

Për të aktivizuar orientimin si peizazh, mund t'ju duhet të rregulloni cilësimet në disa

aplikacione.

26

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur tekst karakter pas karakteri

1

Për të futur një karakter të dukshëm në tastierë, trokitni lehtë mbi karakterin.

2

Për të futur një variant karakteri, prekni dhe mbani një karakter të zakonshëm të

tastierës për të nxjerrë një listë opsionesh të disponueshme dhe pastaj

përzgjidhni nga lista. Për shembull, për të futur "é", prekni dhe mbani "e" derisa

të shfaqen opsionet e tjera, pastaj, ndërsa mbani gishtin të shtypur në tastierë,

zvarriteni dhe përzgjidhni "é".

Për të futur një pikë

Pasi të futni një fjalë, trokitni lehtë dy herë mbi tastin e hapësirës.

Për të futur tekst duke përdorur funksionin e futjes me gjeste

1

Kur shfaqet tastiera në ekran, rrëshqisni gishtin nga shkronja në shkronjë për të

formuar fjalën që dëshironi të shkruani.

2

Pasi të përfundoni futjen e një fjale, ngrini gishtin. Një sugjerim i fjalës shfaqet

duke u bazuar në shkronjat që keni shkruar.

3

Nëse fjala që dëshironi nuk shfaqet, trokisni për të parë opsionet e tjera dhe

përzgjidhni si duhet. Nëse opsioni i dëshiruar nuk shfaqet, fshijeni të gjithë

fjalën dhe futeni atë përsëri ose futeni fjalën duke trokitur secilën gërmë

individualisht.

Për të ndryshuar cilësimet e Futja me gjeste

1

Kur të shfaqet tastiera në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet e tastierës>

Cilësimet e futjes së tekstit

.

3

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e futjes me gjeste, shenjoni ose

çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Futja me gjeste.