Sony Xperia SP - Personalizimi i tastierës Xperia

background image

Personalizimi i tastierës Xperia

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën telefonike virtuale, mund

të qaseni në cilësimet e tastierës dhe në cilësimet e tjera të futjes së tekstit që ju

ndihmojnë të cilësoni opsionet për gjuhët e shkrimit, parashikimin e tekstit, futjen

automatike të hapësirave dhe pikat e shpejta. Për shembull, mund të vendosni si të

paraqiten opsionet e fjalëve dhe si të korrigjohen fjalët kur jeni duke shkruar. Dhe

mund t'i merrni të skanuara të dhënat e mesazheve në mënyrë që parashikimet e

fjalëve të rregullojnë stilin tuaj të të shkruarit. Gjithashtu mund ta cilësoni aplikacionin

e futjes së tekstit që të kujtojë fjalët e reja që shkruani.

Për t'u qasur në cilësimet e tastierës në ekran dhe të tastierës telefonike virtuale

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën telefonike virtuale,

trokitni lehtë mbi ose mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet e tastierës dhe

ndryshoni cilësimet sipas dëshirës.

3

Për të shtuar gjuhën e shkrimit për futjen e tekstit, trokitni lehtë mbi Gjuhët e

shkrimit

dhe shenjoni kutitë përkatëse të zgjedhjes.

4

Trokitni lehtë mbi OK për të konfirmuar.

Për të ndryshuar cilësimet e futjes së tekstit

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose Phonepad, takoni ose

.

2

Takoni , pastaj takoni Cilësimet e tastierës > Cilësimet e futjes së tekstit dhe

zgjidhni cilësimet përkatëse.

Për të shfaqur tastin e buzëqeshjeve

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet e tastierës>

Paraqitja e tastierës

> Tastet shtesë.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Tasti i buzëqeshjeve.

29

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përdorur stilin tuaj të shkrimit

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën telefonike virtuale,

trokitni lehtë mbi ose mbi .

2

Trokitni , pastaj trokitni Cilësimet e tastierës > Përdor stilin tim të të

shkruarit

dhe përzgjidhni një burim.

Për të përzgjedhur një variant të strukturës së tastierës

Variantet e strukturës janë të disponueshme vetëm për tastierën në ekran kur përzgjidhni dy

ose tre gjuhë shkrimi dhe mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha gjuhët e shkrimit.

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet e tastierës.

3

Trokitni lehtë mbi Gjuhët e shkrimit dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

4

Përzgjidhni një variant të strukturës së tastierës.

5

Trokitni lehtë mbi OK për të konfirmuar.