Sony Xperia SP - Personalizimi i pajisjes tuaj

background image

Personalizimi i pajisjes tuaj

Mund të rregulloni disa cilësime të pajisjes për t'iu përshtatur nevojave tuaja. Për

shembull, mund të ndryshoni gjuhën, të shtoni një ton zile personal ose të ndryshoni

ndriçimin e ekranit.

Rregullimi i volumit

Ju mund ta rregulloni volumin e tonit të ziles për telefonatat e hyrjes dhe njoftimet si

dhe për riprodhimin e muzikës dhe të videove.

Për të rregulluar volumin e tonit të ziles me tastin e volumit

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të rregulluar volumin e riprodhimit të mediave me tastin e volumit

Gjatë riprodhimit të muzikës ose shikimit të videos, shtypni tastin e volumit lart

ose poshtë.

Rregullimi i cilësimeve të zërit

Mund të rregulloni disa cilësime të zërit. Për shembull, mund të cilësoni pajisjen tuaj

në modalitetin e heshtjes në mënyrë që zilja të mos bjerë kur jeni në një takim.

Për të cilësuar pajisjen tuaj në regjimin me dridhje

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

Për të cilësuar pajisjen tuaj në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit derisa pajisja të dridhet dhe të shfaqet në shiritin e

gjendjes.

2

Shtypni përsëri tastin e volumit. shfaqet në shiritin e gjendjes.

Për të cilësuar pajisjen në mënyrën e ziles dhe dridhjes

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dridhu gjatë rënies së ziles.

Data dhe ora

Mund të ndryshoni datën dhe orën në pajisjen tuaj.

30

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar datën me dorë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi . .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshënoni kutinë e shënimit Data dhe ora automatike, nëse është e shënuar.

4

Takoni Vendos datën.

5

Rregulloni datën duke lëvizur lart e poshtë.

6

Takoni Cakto.

Për të cilësuar orën me dorë

1

Nga Ekrani fillestar, takoni . .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshenjoni kutinë e kontrollit për Data dhe ora automatike nëse është e

shenjuar.

4

Takoni Vendos orën.

5

Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar orën dhe minutat.

6

Nëse është e zbatueshme, ngjituni lart për të ndryshuar PD në MD, ose

anasjelltas.

7

Takoni Cakto.

Për të cilësuar zonën orare

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Data dhe ora.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Zona kohore automatike, nëse është e

shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi Zgjidh zonën orare.

5

Përzgjidhni një opsion.

Cilësimet e tonit të ziles

Për të cilësuar një ton zileje

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Tingulli > Toni i ziles së telefonit.

3

Përzgjidhni një ton zileje.

4

Takoni U krye.

Për të aktivizuar tonet e prekjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes Tonet e prekjes të tast. së telef. dhe Tingujt e

prekjes

.

Për të përzgjedhur tingullin e njoftimit

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Tingulli > Tingulli i njoftimit.

3

Përzgjidhni tingullin që do të riprodhohet kur mbërrijnë njoftime.

4

Takoni U krye.

Cilësimet e ekranit

Për të rregulluar ndriçimin e ekranit

1

Nga ekrani juaj fillestar trokitni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Ekrani > Ndriçimi.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Përshtatu me kushtet e ndriçimit nëse është

e shenjuar.

4

Zvarritni rrëshqitësin për të rregulluar ndriçimin.

Ulja e nivelit të ndriçimit rrit rendimentin e baterisë.

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar ekranin që të dridhet kur preket

1

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe pastaj trokitni lehtë mbi > Tingulli.

2

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dridhje kur preket. Ekrani tani dridhet kur

trokitni lehtë mbi tastet funksionale dhe disa aplikacione.

Për të rregulluar kohën e mosveprimit para se ekrani të çaktivizohet

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Ekrani > Gjendje gjumi.

3

Përzgjidhni një opsion.

Për ta çaktivizuar shpejt ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

Cilësimet e gjuhës

Mund të përzgjidhni një gjuhë të paracaktuar për pajisjen tuaj dhe t'a ndryshoni atë

përsëri më vonë.

Për të ndryshuar gjuhën

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Gjuha dhe futja > Gjuha.

3

Përzgjidhni një opsion.

4

Takoni OK.

Nëse zgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe takoni .

Pastaj zgjidhni tekstin pranë

, dhe zgjidhni rreshtin e parë në menynë që hapet. Pastaj,

mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi.

Modaliteti aeroplan

Në modalitetin aeroplan, transmetuesit e rrjetit dhe të radios mbahen të fikur, për të

mos shkaktuar interferenca me pajisje delikate që përdor avioni. Megjithatë, ende

mund të luaji lojra, të dëgjoni muzikë, të shihni video dhe përmbajtje tjetër, përsa kohë

që kjo përmbajtje është e ruajtur në kartën tuaj të kujtesës ose në ruajtjen e

brendshme. Gjithashtu mund të njoftoheni nga zilet, nëse zilet janë aktivizuar.

Ndezja e modalitetit aeroplan zvogëlon konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar mënyrën Në avion

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera....

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Modalitet Në avion.

Gjithashtu mund të shtypni dhe të mbani të shtypur tastin e energjisë dhe pastaj

përzgjedhni Modalitet Në avion në menynë që hapet.

Regjimi me doreza

Në regjimin me doreza, mund të vishni doreza dhe të vazhdoni të lundroni në ekranin

e pajisjes tuaj. Kur përdorni regjimin me doreza, shfaqet një kursor në formë unaze në

zonën e ekranit ku regjistrohet një prekje.

Për të aktivizuar regjimin me doreza

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi > Cilësimet > Ekrani dhe sigurohuni që

është shenjuar kutia e zgjedhjes për Mënyra Me doreza.

2

Kyçni ekranin e pajisjes.

3

Sigurohuni që keni veshur dorezë.

4

Me anën e një gishti me dorezë, shkyçeni ekranin. Regjimi me doreza tani

është aktivizuar. Pajisja qëndron në regjimin me doreza derisa të kyçet përsëri

ekrani.

Ndjeshmëria varet nga madhësia e zonës së kontaktit midis ekranit dhe gishtit me dorezë që

përdorni për të lundruar në ekran. Nëse zona e kontaktit është tepër e vogël, ndjeshmëria do

të jetë e vogël, dhe regjimi me doreza mund të mos aktivizohet.

32

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.