Sony Xperia SP - Modifikimi i tekstit

background image

Modifikimi i tekstit

Mund të përzgjidhni, të pritni, të kopjoni dhe të ngjisni tekstin ndërsa shkruani në

orientimin si portret dhe si peizazh duke trokitur lehtë dy herë mbi tekstin e futur. Në

orientimin si portret, veglat e nevojshme të modifikimit janë të disponueshme

nëpërmjet një shiriti aplikacionesh. Në orientimin si peizazh, të njëjtat vegla i ofron një

buton Modifiko.

Shiriti i aplikacionit

28

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Mbyllni shiritin e aplikacionit

2

Përzgjidhni të gjithë tekstin

3

Pritni tekstin

4

Kopjoni tekstin

5

Ngjitni tekstin

shfaqet vetëm kur keni ruajtur tekst në kujtesën e përkohshme.

Për të përzgjedhur tekst

1

Futni tekst, pastaj takoni dy herë tekstin. Fjala që takoni zgjidhet nga shenjëza

në të dyja anët.

2

Tërhiqni shenjëzat majtas ose djathtas për të përzgjedhur më shumë tekst.

Për të modifikuar tekstin në orientimin si portret

1

Futni tekst, pastaj takoni dy herë tekstin e futur për të bërë që të shfaqet shiriti i

aplikacionit.

2

Përzgjidhni tekstin që doni të modifikoni, pastaj përdorni shiritin e aplikacionit

për të bërë ndryshimet e dëshiruara.

Për të modifikuar tekstin në orientimin si peizazh

1

Futni tekst, pastaj takoni dy herë tekstin e futur.

2

Përzgjidhni tekstin me të cilin dëshironi të punoni, pastaj takoni Modifiko... dhe

përzgjidhni një opsion.