Sony Xperia SP - Hyrja te dhe përdorimi i aplikacionëve

background image

Hyrja te dhe përdorimi i aplikacionëve

Hapni aplikacionët nga shkurtoret në Ekrani fillestar tuaj ose nga ekrani i aplikacionit.

Ekrani i aplikacionit

Ekrani i aplikacionit, të cilin e hapni nga Ekrani fillestar juaj, përmban aplikimet që

vijnë të instaluara paraprakisht në pajisjen tuaj, si dhe aplikacionet që shkarkoni.
Ekrani i aplikacionit shtrihet përtej gjërësisë së rregullt të ekranit, kështu që duhet të

lëvizni majtas dhe djathtas për të parë të gjithë përmbajtjen.

Për të hapur ekranin e aplikacionit

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

Për të shfletuar ekranin e aplikacionit

Nga ekrani i aplikacionit, goditeni djathtas ose majtas.

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve

Kur të hapet ekrani i aplikacionneve, zvarriteni djathtas skajin e majtë të ekranit.

21

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në ekranin bazë

1

Nga ekrani i aplikacioneve, prekni dhe mbani ikonën e një aplikacioni derisa

ekrani të dridhet dhe pastaj zvarriteni ikonën në krye të ekranit. Ekrani bazë

hapet.

2

Zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar në ekranin bazë dhe pastaj

largoni gishtin tuaj.

Hapja dhe mbyllja e aplikacionëve

Për të hapur një aplikacion

Nga Ekrani fillestar juaj ose ekrani i aplikacionit, takoni aplikacionin.

Për të mbyllur një aplikacion

Shtypni .

Disa aplikacionë pezullohen kur shtypni për të dalë, ndërsa aplikacionë të tjerë mund të

vazhdojnë të funksionojnë në sfond. Në rastin e parë, herën tjetër që hapni aplikacionin, mund

të vazhdoni aty ku e latë. Mbani mend se disa aplikacione mund të shkaktojnë tarifa të të

dhënave të lidhjes kur funksionojnë në sfond, për shembull shërbimet e rrjeteve shoqërore.

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Mund të kaloni mes aplikacioneve të përdorura së fundmi nga kjo dritare. Gjithashtu

mund të hapni aplikacione të vogla.

Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Shtypni .

Përdorim i aplikacioneve të vogla

Nga dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundmi mund të përdorni shpejt disa

aplikacioneve të vogla në çdo kohë duke përdorur shiritin e aplikacioneve të vogla. Një

aplikacion i vogël vetëm zë një pjesë të vogël të ekranit tuaj. Kështu që mund të

ndërveproni me një aplikacion të vogël dhe një aplikacion tjetër në të njëjtën kohë në

të njëjtin ekran.

Për të hapur shiritin e small apps

Shtypni .

Për të hapur një aplikacion të vogël

1

Për të shfaqur shiritin e aplikacioneve të vogla, shtypni .

2

Trokitni lehtë mbi aplikacionin e vogël që dëshironi të hapni.

Mund të hapni njëkohësisht disa aplikacione të vogla.

Për të mbyllur një aplikacion të vogël

Takoni në dritarën e aplikacionit të vogël.

Për të zhvendosur një aplikacion të vogël

Kur aplikacion i vogël është i hapur, prekni dhe mbani cepin e sipërm majtas të

aplikacionit të vogël, pastaj zhvendoseni atë në vendndodhjen e dëshiruar.

Për të minimizuar një aplikacion të vogël

Kur është hapur aplikacioni i vogël, prekni dhe mbani cepin e sipërm majtas të

aplikacionit të vogël, pastaj tërhiqeni atë në cepin e djathtë ose në buzën e

poshtme të ekranit.

Për të rregulluar përsëri aplikacionet e vogla në shiritin e aplikacioneve të vogla

Trokitni dhe mbani një aplikacion të vogël dhe zvarriteni në pozicionin e

dëshiruar.

22

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hequr një aplikacion të vogël nga shiriti i aplikacioneve të vogla

Prekni dhe mbani një aplikacion të vogël, pastaj tërhiqeni atë në .

Për të rikthyer një aplikacion të vogël të hequr më parë

1

Hapni shiritin e aplikacioneve të vogla dhe pastaj trokitni lehtë mbi

.

2

Prekni dhe mbani aplikacionin e vogël që dëshironi të riktheni dhe më pas

zvarriteni në shiritin e aplikacioneve të vogla.

Për të shkarkuar një aplikacion të vogël

1

Nga shiriti i aplikacioneve të vogla, trokitni lehtë mbi

, pastaj trokitni lehtë

mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Kërkoni për një aplikacion të vogël që dëshironi të shkarkoni dhe pastaj ndiqni

udhëzimet për ta shkarkuar dhe për të përfunduar instalimin.

Për të shtuar një miniaplikacion si një small app

1

Për të bërë që shiriti i small apps të shfaqet, shtypni .

2

Takoni

> > .

3

Perzgjidhni një mini-aplikacion.

4

Futni një emër për miniaplikacionin, nëse dëshirohet, pastaj takoni OK.

Menyja e aplikacionit

Mund të hapni një meny çdo herë që jeni duke përdorur një aplikacion. Menyja do të

marrë pamje të ndryshme, varësisht aplikacionit që po përdorni.

Për të hapur një meny në një aplikacion

Kur po përdorni aplikacionin, shtypni .

Jo të gjitha aplikacionet kanë meny.

Riorganizimi i ekranit të aplikacionit tuaj

Lëvizni aplikacionët rreth e rrotull në ekranin aplikacioni sipas preferencave tuaja.

Për të rregulluar aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të

ekranit të aplikacioneve në të djathtë.

2

Përzgjidhni opsionin e dëshiruar nën AFISHOJ APLIKACIONIN.

Për të zhvendosur një aplikacion në ekranin e aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të

ekranit të aplikacioneve në të djathtë.

2

Sigurohuni se Renditja personale është përzgjedhur nën AFISHOJ

APLIKACIONIN

.

3

Prekeni dhe mbajeni aplikacionin derisa të zmadhohet dhe pajisja të dridhet,

dhe pastaj zvarriteni në vendndodhjen e re.

Për të çinstaluar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Për të hapur menynë e ekranit të aplikacioneve, zvarriteni skajin e majtë të

ekranit të aplikacioneve në të djathtë.

2

Trokitni lehtë mbi Çinstalo. Të gjitha aplikacionet që nuk mund të çinstalohen

tregohen nga .

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të çinstaloni dhe pastaj trokitni lehtë

mbi Çinstalo.