Sony Xperia SP - Ekrani fillestar

background image

Ekrani fillestar

Ekrani fillestar është pika fillestare për përdorimin e pajisjes tuaj. Mund t'a

personalizoni atë me aplikacione, mini-aplikacione, shkurtore, dosje, tema dhe sfonde.

Gjithashtu mund të shtoni panele të tjera.
Ekrani fillestar shtrihet përtej gjerësisë së zakonshme të shfaqjes në ekran, kështu që

duhet të goditni lehtë majtas ose djathtas për të parë përmbajtjen në të gjitha panelet

e Ekranit fillestar

tregon në të cilën pjesë të Ekanit fillestar

jeni. Mund të cilësoni një panel si panelin kryesor të Ekranit fillestar dhe të shtoni ose

të fshini panelet.

18

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shkuar tek ekrani kryesor

Shtypni .

Për të shfletuar ekranin kryesor

Kaloni djathtas ose majtas.

Për të cilësuar një panel si panelin kryesor të ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani fillestar derisa të dridhet pajisja.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas te paneli që dëshironi të cilësoni si panelin

kryesor të ekranit bazë dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të shtuar një panel ne ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani fillestar tuaj derisa pajisja vibron.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të shfletuar panelet, pastaj takoni .

Për të fshirë një panel nga ekrani bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani fillestar tuaj derisa pajisja vibron.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të kaluar tek paneli që dëshironi të fshini,

pastaj takoni .

Widget-et

Widget-et janë aplikacione të vogla që mund t'i përdorni drejtpërdrejt në Ekrani

fillestar. Për shembull, miniaplikacioni “WALKMAN” ju mundëson fillimin e

drejtpërdrejtë të riprodhimit të muzikës.
Madhësia e disa widget-et mund të ndryshojë, kështu që mund t'i zgjeroni ata për të

parë më shumë përmbajtje ose t'i zvogëloni ata për të kursyer hapësirë në Ekrani

fillestar tuaj.

Për të shtuar një miniaplikacion në ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani fillestar derisa pajisja të vibrojë,

pastaj takoni Widget-et.

2

Gjeni dhe takoni miniaplikacionin që dëshironi të shtoni.

19

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për t'i ndryshuar madhësinë një miniaplikacioni

1

Prekni dhe mbani një miniaplikacion derisa të zmadhohet dhe pajisja vibron,

pastaj lëshojeni miniaplikacionin. Nëse miniaplikacionit mund t'i ndryshohet

madhësia, për shembull, miniaplikacioni kalendari, pastaj një kornizë e

përzgjedhur dhe pika të rimadhësisë shfaqen.

2

Tërhiqni pikat nga brenda ose jashtë për të zvogëluar ose zmadhuar

miniaplikacionin.

3

Për të konfirmuar madhësinë e re të miniaplikacionit, takoni kudo në Ekrani

fillestar.

Riorganizimi i ekranit tuaj kryesor

Përshtatni paraqitjen e ekranit bazë dhe ndryshoni tiparet që mund të përdorni nga ai.

Ndryshoni sfondin e ekranit, zhvendosni objektet rreth e rrotull, krijoni dosje dhe shtoni

shkurtore për miniaplikacione.

Opsionet e personalizimit

Kur prekni dhe mbani një pjesë bosh të ekrani tuaj bazë, shfaqen opsionet e

mëposhtme të personalizmit:

Shtoni miniaplikacione në ekranin tuaj bazë.
Shtoni aplikacione dhe shkurtore.
Cilësoni një sfond për ekranin tuaj bazë.
Cilësoni një temë të sfondit.

Për të parë opsionet e personalizimit nga ekrani bazë

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani fillestar tuaj derisa pajisja të vibrojë

dhe opsionet e personalizimit shfaqen në pjesën e poshtme të ekranit.

Për të shtuar një shkurtore në ekranin tuaj bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani fillestar derisa të dridhet pajisja dhe

të shfaqet menyja e përshtatjes.

2

Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë mbi Aplikacionet.

3

Lëvizni nëpër listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni një aplikacion. Aplikacioni i

përzgjedhur do të shtohet te Ekrani fillestar.

Përndryshe, në hapin 3, mund të trokitni lehtë mbi Shkurtoret dhe pastaj të përzgjidhni një

aplikacion nga lista e disponueshme. Nëse e përdorni këtë metodë për të shtuar shkurtore,

disa nga aplikacionet e disponueshme ju lejojnë të shtoni një funksionalitet të caktuar te

shkurtorja.

Për të zhvendosur një objekt në ekranin bazë

Prekni dhe mbani objektin derisa ai të zmadhohet dhe pajisja dridhet. Pastaj

tërhiqeni objektin te vendi i ri.

Për të fshirë një objekt nga ekrani kryesor

Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe pajisja vibron, pastaj

zvarriteni objektin në .

Për të krijuar një dosje në ekranin bazë

Prekni dhe mbani një ikonë të aplikacioneve ose një shkurtore derisa ajo të

zmadhohet dhe pajisja të vibrojë, pastaj tërhiqeni dhe vendoseni mbi një

aplikacion ose shkurtore tjetër.

Për të shtuar elementë në një dosje në ekranin bazë

Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe pajisja vibron, pastaj

tërhiqeni objektin në dosje.

20

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riemërtuar një dosje në ekranin bazë

1

Trokitni lehtë mbi dosje për ta hapur.

2

Takoni shiritin e titullit të dosjes, për të afishuar fushën Emri i dosjes.

3

Futni emrin e ri të dosjes dhe trokitni lehtë mbi U krye.

Ndryshimi i sfondit të ekranit bazë

Përshtatni Ekrani fillestar sipas stilit tuaj, duke përdorur sfonde dhe tema të ndryshme.

Për të ndryshuar sfondin e Ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani fillestar derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë mbi Sfondet dhe përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një temë për ekranin tuaj bazë

1

Prekni dhe mbani një pjesë bosh në Ekrani fillestar tuaj derisa pajisja vibron.

2

Takoni Temat, pastaj përzgjidhni një temë.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.