Sony Xperia SP - Cilësimet e rrjetit celular

background image

Cilësimet e rrjetit celular

Pajisja juaj automatikisht ndërron rrjetet celulare në varësi se cilët rrjete celularë janë

të disponueshëm në zona të ndryshme. Gjithashtu mund të cilësoni me dorë pajisjen

tuaj që të përdorë një lloj të caktuar të rrjetit celular, për shembull WCDMA ose GSM.

Për të zgjedhur mënyrën e rrjetit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Takoni Modaliteti i rrjetit.

4

Përzgjidhni mënyrën e rrjetit.

Për të përzgjedhur me dorë një rrjet tjetër

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare > Ofruesit e

shërbimit

.

3

Takoni Mënyra e kërkimit > Me dorë.

4

Përzgjidhni një rrjet.

Nëse e përzgjidhni me dorë rrjetin, pajisja nuk do të kërkojë rrjete të tjera edhe nëse lëvizni

jashtë rrezes së mbulimit të rrjetit të përzgjedhur me dorë.

Për të aktivizuar përzgjedhjen automatike të rrjeteve

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Të tjera... > Rrjetet celulare > Ofruesit e shërbimit.

3

Takoni Mënyra e kërkimit > Automatik.

36

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Roaming i të dhënave

Disa përdorues të rrjetit ju lejojnë të dërgoni dhe të merrni të dhëna celulare kur jeni

në roaming jashtë rrjetit tuaj bazë. Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht tarifat

përkatëse të transmetimit të të dhënave.

Për të aktivizuar roaming e të dhënave

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Roaming i të dhënave.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënave kur lidhjet e të dhënave janë çaktivizuar.

37

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.