Sony Xperia SP - Cilësimet e internetit dhe të mesazhimit

background image

Cilësimet e internetit dhe të mesazhimit

Për t'u qasur në internet dhe për të dërguar mesazhe multimediale, duhet të keni një

lidhje të të dhënave celulare dhe cilësimet e duhura, të njohura edhe si cilësimet e

APN-së (Emri i Pikës së Qasjes). APN-ja identifikon një rrjet me të cilin mund të lidhet

një pajisje celulare.
Cilësimet e internetit dhe të mesazhimit mund t'i shkarkoni zakonisht kur konfiguroni

për herë të parë pajisjen tuaj, me një kartë SIM të futur. Në raste të tjera, cilësimet

mund të jenë instaluar paraprakisht. Nëse jo, mund t'i shkarkoni ose t'i shtoni cilësimet

me dorë. Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për informacion të hollësishëm rreth

cilësimeve të internetit dhe të mesazhimit.

Nëse nuk mund të qaseni në internet, nuk keni lidhje të dhënash ose nuk mund të dërgoni apo

të merrni mesazhe multimediale, provoni të fshini të gjitha cilësimet e internetit dhe të

mesazhimit dhe më pas t'i shtoni përsëri.

Për të shkarkuar cilësimet e mesazhimit dhe të internetit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Xperia™ > Cilësimet e internetit.

3

Trokitni lehtë mbi Pranoj.

Për të rikonfiguruar cilësimet fillestarë të Internetit

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Takoni Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Takoni Emrat e pikave të qasjes, pastaj takoni .

4

Takoni Vendos në default.

Emrat e pikave të hyrjes (APN-të)

Një APN përdoret për të krijuar lidhje të të dhënvae mes pajisjes tuaj dhe Internetit.

APN përcakton se cilin lloj të adresës IP të përdoret, cilat metoda të sigurisë të sillet

dhe cilat lidhje me fund të fiksuar të përdoren. Kontrolli i APN-së është i dobishëm kur

nuk mund të përdorni Internetin, nuk keni lidhje të të dhënave ose nuk mund të

dërgoni ose të merrni mesazhe multimediale.

34

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë APN e tanishme

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Takoni Emrat e pikave të hyrjes.

Nëse keni disa lidhje të disponueshme, lidhja aktive me rrjetin tregohet nga një buton i

shënuar.

Për të shtuar me dorë cilësimet e Internetit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Takoni Emrat e pikave të hyrjes > .

4

Takoni Emri dhe futni emrin e profilit të rrjetit që doni të krijoni.

5

Takoni APN dhe futni emrin e pikës së hyrjes.

6

Futni të gjithë informacionin tjetër të kërkuar nga operatori i rrjetit tuaj.

7

Kur të përfundoni, takoni , pastaj takoni Ruaj.

Informacioni i përdorimit

Për qëllime të cilësisë, Sony Mobile mbledh në mënyrë anonime raportet e

problemeve dhe statistika në lidhje me pajisjes tuaj. Asnjë nga informacionet e

mbledhura nuk përfshin të dhëna personale.

Për të lejuar dërgimin e informacionit të përdorimit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Xperia™ > Cilësimet e informac. të përdorimit.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dërgo info. e përdorimit, nëse nuk është

tashmë e shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi OK.