Sony Xperia SP - Bateria

background image

Bateria

Pajisja juaj ka një bateri të integruar.

Ngarkimi i baterisë

Bateria juaj është pjesërisht e ngarkuar kur e blini pajisjen tuaj. Mund të duhen disa

minuta përpara sesa ikona e baterisë shfaqet në ekran kur lidhni kabllon e

ngarkuesit me një burim të energjisë, si një portë USB ose një ngarkues. Pajisjen tuaj

mund ta përdorni edhe kur është duke u ngarkuar. Ngarkimi i pajisjes për një kohë të

gjatë, për shembull gjithë natën, nuk e dëmton baterinë apo pajisjen.

Për të ngarkuar pajisjen tuaj

15

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Futni ngarkuesin në një prizë elektrike.

2

Futni njërin skaj të kabllos USB te ngarkuesi (ose në portën USB të një

kompjuteri).

3

Futeni skajin tjetër të kabllos në portën micro USB në pajisjen tuaj, me simbolin

USB të drejtuar lart. Drita e njoftimit ndriçon kur fillon ngarkimi.

4

Kur pajisja të ngarkohet plotësisht, shkëputeni kabllon nga pajisja juaj duke e

tërhequr drejt jashtë. Sigurohuni që lidhësi të mos përkulet.

Përdorni ngarkuesin dhe kabllon USB të ofruar me pajisjen për të siguruar ngarkim më të

shpejtë. Nëse bateria është shkarkuar plotësisht, mund të kalojnë disa minuta deri sa të

ndriçojë drita e njoftimit dhe të shfaqet ikona e ngarkimit .

Gjendja e dritës së njoftimit të baterisë

Jeshile

Niveli i ngarkimit të baterisë është më i lartë se 90%

E kuqe e ndezur Niveli i baterisë është i ulët

Portokalli

Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i ulët se 90%

Për të kontrolluar nivelin e baterisë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja > Niveli i

baterisë

.

Rritja e rendimentit të baterisë

Këshillat e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë që të përmirësoni rendimentin e baterisë:

Ngarkojeni shpesh pajisjen tuaj. Kjo nuk do të ndikojë jetën e baterisë.

Shkarkimi i të dhënave nga Interneti konsumon energji. Kur nuk jeni duke e përdorur

Internetin, mund të kurseni energji duke çaktivizuar të gjitha lidhjet e të dhënave

përmes rrjetëve celularë. Ky cilësim nuk parandalon pajisjen tuaj nga transmetimi i të

dhënave përmes rrjetëve të tjerë me valë.

Fikni lidhjet Bluetooth® dhe Wi-Fi® kur nuk keni nevojë për këto tipare. Mund t'i fikni

dhe t'i ndizni ato më lehtësisht nga paneli i njoftimeve duke tërhequr për poshtë shiritin

e gjendjes.

Përdorni tiparet Regjimi STAMINA dhe Mod. bateria e rënë për të pakësuar

konsumin e baterisë. Mund të përzgjidhni regjimin e kursimit të energjisë që i

përshtatet më mirë mënyrës me të cilën e përdorni pajisjen. Mund të përshtatni edhe

cilësimet e çdo regjimi të kursimit të energjisë.

Cilësoni sinkronizimin e aplikacionëve tuaj (të përdorur për të sinkronizuar postën

elektronike, kalendarin dhe kontaktet tuaj) që të sinkronizohen me dorë. Gjithashtu

mund të sinkronizoni automatikisht, por rrisni intervalet e sinkronizimit.

Kontrolloni menunë e përdorimit të baterisë në pajisjen tuaj për të parë se cilët

aplikacionë përdorin energjinë më të shumtë. Bateria konsumon më shumë energji kur

përdorni aplikacione të rrjedhjes së videove dhe muzikës, të tilla si YouTube™. Disa

aplikacione të shkarkuara nga Google Play™ mund të konsumojnë më shumë energji.

Mbyllni dhe dilni nga aplikacionet që nuk po përdorni.

Ulni nivelin e ndriçimit të shfaqjes së ekranit.

Fikni pajisjen ose aktivizoni cilësimin Modalitet Në avion, nëse jeni në një zonë që

nuk mbulohet nga rrjeti. Përndryshe, pajisja do të vazhdojë të kërkojë rrjete për t'i

përdorur dhe kjo konsumon energji.

Për dëgjimin e muzikës përdorni pajisje pa duar origjinale të Sony™. Pajisjet pa duar

kërkojnë më pak energji baterie se sa altoparlantët e pajisjes tuaj.

Mbajeni pajisjen tuaj në gatishmëri sa herë të jetë e mundur. Koha e gatishmërisë i

referohet kohës gjatë së cilës pajisja juaj është e lidhur me rrjetin dhe nuk është duke

u përdorur.

Çaktivizoni çdo sfond dinamik.

Për qasjen në menynë e përdorimit të baterisë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë > Përdorimi i baterisë.

16

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përdorimi i modelitetit QENDRUESHMERIA

Aktivizoni pajisjen Regjimi STAMINA për të ndërprerë lidhjen tuaj Wi-Fi®, trafikun e të

dhënave dhe disa aplikacione të konsumit të energjisë kur ekrani juaj është joaktiv.

Kur modaliteti QENDRUESHMERIA është aktiv, ende mund të merrni telefonata dhe

mesazhe me tekst ose multimediale. Gjithashtu mund të konfiguroni një listë të

aplikacioneve për të lejuar që disa aplikacione të vazhdojnë të përdoren kur ekrani juaj

është joaktiv. Pasi ekrani të bëhet përsëri aktiv, vazhdojnë të gjitha funksionet e

ndërprera.

Për të aktivizuar regjimin STAMINA

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Menaxhimi i energjisë.

3

Tërhiqni rrëshqitësin pranë Regjimi STAMINA nga e djathta, pastaj takoni

Aktivizo

. shfaqet në shiritin e gjendjes kur regjimi STAMINA është aktivizuar.

Për të çaktivizuar modalitetin QENDRUESHMERIA

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

3

Takoni pranë Regjimi STAMINA.

Për të ndryshuar cilësimet për modalitetin QENDRUESHMERIA

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

3

Për të hapur menynë e cilësimeve, takoni Regjimi STAMINA.

4

Shtoni ose hiqni aplikacionet si dëshirohet.

5

Kur të mbaroni, takoni U krye.

Vlerësimi i kohës së gatishmërisë së pajisjes tuaj

Koha e gatishmërisë i referohet sasisë së kohës që mund të zgjasë bateria kur pajisja

juaj është e lidhur me rrjetin, por nuk është në përdorim aktiv, për shembull, për të

marë ose bërë telefonata. Modaliteti STAMINA, kur aktivizohet, vlerëson vazhdimisht

kohën e gatishmërisë të mbetur, e cila mund të ndryshojë në varësi sesi e përdorni

pajisjen tuaj. Modaliteti STAMINA është më i efektshëm në zgjatjen e kohës së

gatishmërisë nëse e mbani të kyçur ekranin e pajisjes tuaj. Nëse rrallë e kyçni ekranin,

mund të mos shihni shumë përmirësim në rendimentin e baterisë.

Kur e përdorni pajisjen tuaj për herë të parë, koha e vlerësuar e gatishmërisë mund të mos jetë

e saktë meqënse nuk ka asnjë histori të përdorimit të mëparshëm nga e cila të vlerësohet.

Për të parë kohën e përafërt të gatishmërisë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

Përdorimi i modalitetit të baterisë së paktë

Mund të aktivizoni tiparin Mod. bateria e rënë për të ruajtur energjinë kur niveli i

baterisë është i ulët. Ky tipar ju ndihmon të rregulloni cilësimet për shkëlqimin e

ekranit, trafikun e të dhënave dhe funksionin e vibrimit, në mënyrë që të mund të

pakësoni konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar modalitetin e baterisë së paktë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

3

Takoni , pranë Mod. bateria e rënë, pastaj takoni Aktivizo.

Për të çaktivizuar modalitetin e baterisë së paktë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

3

Takoni pranë Mod. bateria e rënë.

17

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar cilësimet për modalitetin e baterisë së paktë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Menaxhimi i energjisë.

3

Për të hapur menynë e cilësimeve, takoni Mod. bateria e rënë.

4

Rregulloni cilësimet si dëshirohet.

5

Kur të mbaroni, takoni .