Sony Xperia SP - Ricilësimi i pajisjes tuaj

background image

Ricilësimi i pajisjes tuaj

Mund të ricilësoni pajisjen tuaj në cilësimet e saj origjinale, duke fshirë ose jo të gjitha

të dhënat tuaja personale. Përpara se të kryeni një ricilësim, sigurohuni të bëni kopje

rezervë për të gjitha të dhënat e rëndësishme të ruajtura në pajisjen tuaj.

Për të kryer një ricilësim të të dhënave të fabrikës

Për të shmangur dëmtimin e përhershëm të pajisjes, mos e rinisni pajisjen gjatë një procedure

ricilësimi.

1

Para se ta nisni, mos harroni të bëni kopje rezervë të të gjitha të dhënave të

rëndësishme, të ruajtura në kujtesën e brendshme të pajisjes tuaj, në një kartë

kujtese ose në një kujtesë tjetër jo të brendshme.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi >

Ricilësimi i të dhënave të fabrikës

.

4

Për ta fshirë informacionin, si figurat dhe muzikën, nga çdo hapësirë ruajtëse e

brendshme, shenjoni kutinë e zgjedhjes të Fshi hapësirën ruajtëse të

brendshme

.

5

Trokitni lehtë mbi Ricilëso telefonin.

6

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi Fshij gjithçka.