Sony Xperia SP - Aplikacioni i kopjeve rezervë dhe rikthimit

background image

Aplikacioni i kopjeve rezervë dhe rikthimit

Përdorni aplikacionin e arkivimit dhe rikthimit për të bërë arkivime të përmbajtjes në

një kartë të kujtesës ose në një pajisje të ruajtjes USB. Arkivime të tillë mund të

përdoren për të rikthyer përmbajtjen tuaj dhe disa cilësime në rastet kur të dhënat

tuaja humbasin ose fshihen.

Llojet e përmbajtjes që mund të arkivoni

Përdorni aplikacionin e kopjes rezervë dhe rikthimit për të bërë kopje rezervë të llojeve

të mëposhtëm të të dhënave:

Faqeshënuesit

Regjistri i telefonatave

Kontaktet

Aplikacione të shkarkuara nga Google Play™

Mesazhet multimedialë

Cilësimet e sistemit (të tillë si alarmë, volumi i tonit dhe cilësimet e gjuhës)

Mesazhet me tekst

Mund të keni tarifa shtesë të transmetimit të të dhënave kur riktheni aplikacionët nga Google

Play™.

Përgatitja për të përdorur aplikacionin Kopje rezervë dhe rikthim

Përpara sesa të bëni një kopje rezervë të përmbajtjes tuaj, mund të zgjidhni

destinacionin e rezervimit dhe llojin e të dhënave të cilave dëshironi t'u bëni një kopje

rezervë.

114

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përzgjedhur destinacionin e kopjes rezervë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Takoni Bëj kopjen rezervë.

4

Takoni shiritin nën Ku të ruhen të dhënat.

5

Përzgjidhni destinacionin ku dëshironi të bëni kopje rezervë të përmbajtjes tuaj.

Për të përzgjedhur llojet e të dhënave për të arkivuar

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Takoni Bëj kopjen rezervë.

4

Përzgjidhni llojet e të dhënave që dëshironi të arkivoni.

Për të bërë kopje rezervë të përmbajtjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Trokitni lehtë mbi Bëj kopjen rezervë dhe pastaj trokitni lehtë mbi Bëj tani

kopje rezervë

.

4

Futni një fjalëkalim për kopjen rezervë dhe pastaj trokitni lehtë mbi OK.

Rikthimi i përmbajtjes së arkivuar duke përdorur aplikacionin Kopje

rezervë dhe rikthim

Kur riktheni përmbajtjen e arkivuar të pajisjes, duhet të zgjidhni një rregjistrim arkivim

nga i cili të riktheni. Nëse keni arkivuar përmbajtjen disa herë, mund të keni disa

rregjistrime të arkivuara. Pasi përzgjidhni një rregjistrim arkivimi, më pas mund të

zgjidhni se ç'farë lloj të dhënash të riktheni.

Për të rikthyer përmbajtjen nga një regjistrim i kopjes rezervë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Trokitni lehtë mbi Rikthe.

4

Përzgjidhni regjistrimin nga i cili dëshironi të riktheni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Rikthe tani

.

5

Futni fjalëkalimin për regjistrimin e kopjes rezervë dhe pastaj trokitni lehtë mbi

OK

.

Kini parasysh se çdo ndryshim që u bëni të dhënave dhe cilësimeve tuaja pasi të krijoni një

kopje rezervë, do të fshihet gjatë një procedure rikthimi.

Administrimi i rregjistrave të kopjes rezervë

Mund të fshini ose të rimërtoni rregjistrat e kopjeve rezervë që bëni duke përdorur

funksionin Kopja rezervë & rikthimi.

Për të rimërtuar një rregjistrim të kopjes rezervë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Shtypni , pastaj takoni Menaxho regjist. kopj. rezervë.

4

Përzgjidhni rregjistrimin e kopjes rezervë që dëshironi të riemërtoni.

5

Takoni .

6

Futni një emër të ri dhe takoni Riemërto.

Për të fshirë rregjistrimet e kopjes rezervë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Krijimi kopj. rez. e rikth..

3

Shtypni , pastaj takoni Menaxho regjist. kopj. rezervë.

4

Përzgjidhni rregjistrimin e kopjes rezervë që dëshironi të fshini ose takoni

nëse dëshironi të fshini të gjitha rregjistrimet.

5

Takoni > Fshi.

115

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.