Sony Xperia SP - Leximi dhe dërgimi i mesazheve

background image

Leximi dhe dërgimi i mesazheve

Aplikacioni Mesazhimi i shfaq mesazhet tuaja si biseda, gjë që do të thotë se të gjithë

mesazhet për te një person i caktuar dhe të ardhura nga ai grupohen së bashku. Për

të dërguar mesazhe multimediale, keni nevojë për cilësimet e duhura të MMS-së në

pajisjen tuaj. Shikoni

Cilësimet e internetit dhe të mesazhimit

në faqen 34.

1

Ktheheni te lista e bisedave

2

Shihni opsionet

3

Mesazhet e dërguara dhe të marra

4

Butoni i dërgimit

5

Bashkëngjitni një skedar

6

Bashkëngjitni një vendndodhje

7

Bashkëngjitni një pjesë të tingullit

8

Nxirrni një foto dhe bashkëngjiteni

9

Bashkëngjitni një foto të ruajtur në pajisjen tuaj

10 Fusha e tekstit

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Shto marrësin dhe përzgjidhni një

kontakt nga lista e kontakteve. Nëse marrësi nuk është renditur si kontakt,

futeni vetë numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi .

4

Kur të mbaroni shtimin e marrësve, trokitni lehtë mbi U krye.

5

Trokitni lehtë mbi Shkruaj mesazh dhe futni tekstin e mesazhit tuaj.

6

Nëse dëshironi të shtoni një skedar mediash, trokitni lehtë mbi dhe

përzgjidhni një opsion.

7

Për të dërguar mesazhin, trokitni lehtë mbi Dërgo.

Nëse dilni nga një mesazh para se ta dërgoni, ai do të ruhet si skicë. Biseda etiketohet me

fjalën Skicë.

50

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar një mesazh të marrë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi bisedën e dëshiruar.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, trokitni lehtë dhe mbani mesazhin

dhe pastaj trokitni lehtë mbi Shkarko mesazhin.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që përmban mesazhin.

3

Futni përgjigjen tuaj dhe takoni Dërgo.

Për të përcjellë një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi bisedën që përmban mesazhin që dëshironi të përcillni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill mesazhin

.

4

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Shto marrësin dhe përzgjidhni një

kontakt nga lista e kontakteve. Nëse marrësi nuk është renditur si kontakt,

futeni vetë numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi .

5

Kur të mbaroni shtimin e marrësve, trokitni lehtë mbi U krye.

6

Modifikoni mesazhin nëse nevojitet dhe pastaj trokitni lehtë mbi Dërgo.

Në hapin 4, mund të trokitni gjithashtu lehtë mbi Për dhe të futni me dorë numrin e plotë të

marrësit.

Për të ruajtur një skedar që përfshihet në një mesazh të marë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që dëshironi të hapni.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, takoni dhe mbani mesazhin, pastaj

takoni Shkarko mesazhin.

4

Takoni dhe mbani skedarin që dëshironi të ruani, pastaj përzgjidhni mundësinë

e dëshiruar.