Sony Xperia SP - Cilësimet e mesazhimit

background image

Cilësimet e mesazhimit

Për të ndryshuar cilësimet tuaja të njoftimit të mesazheve

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni Cilësimet.

3

Për të cilësuar një tingull të njoftimit, takoni Ton njoftimi dhe përzgjidhni një

mundësi.

4

Për cilësimet e tjera të njoftimeve, shënoni ose çshënoni kutitë përkatëse të

shënimit.

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të dorëzimit për mesazhet që dërgoni

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni Cilësimet.

3

Takoni Njoftim dorëzimi, për të aktivizuar ose çaktivizuar njoftimet e dorëzimit.