Sony Xperia SP - Teknologjia pa tel Bluetooth®

background image

Teknologjia pa tel Bluetooth

®

Përdorni funksionin Bluetooth

®

për të dërguar skedarë te pajisjet e tjera të pajtueshme

Bluetooth

®

ose për t'u lidhur me pajisjet pa duar. Aktivizoni funksionin Bluetooth

®

pajisjen tuaj dhe krijoni lidhje pa tel me pajisje të tjera të pajtueshme Bluetooth

®

, të

tilla si kompjuterët, pajisjet pa duar dhe telefonat. Lidhjet Bluetooth

®

punojnë më mirë

brenda 10 metrave (33 këmbë), pa sende të ngurta ndërmjet tyre. Në disa raste, do
t'ju duhet ta çiftoni me dorë pajisjen tuaj me pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

Ndërveprueshmëria dhe pajtueshmëria midis pajisjeve Bluetooth

®

mund të ndryshojë.

Për të aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe për ta bërë pajisjen tuaj të dukshme

1

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi çelësin e ndezjes-fikjes pranë Bluetooth për të aktivizuar
funksionin e Bluetooth

®

.

3

Trokitni lehtë mbi Bluetooth. Shfaqet pajisja juaj dhe një listë e pajisjeve të
disponueshme Bluetooth

®

.

4

Trokitni lehtë mbi emrin e pajisjes tuaj për ta bërë atë të dukshme për pajisjet e
tjera Bluetooth

®

.

Për të rregulluar kohën e dukshmërisë së pajisjes tuaj ndaj pajisjeve të tjera
Bluetooth

®

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth.

3

Shtypni dhe përzgjidhni Mbarimi i afatit të dukshmër..

4

Përzgjidhni një opsion.

Emërtimi i pajisjes tuaj

Mund t'i jepni pajisjes tuaj një emër. Ky emër u shfaqet pajisjeve të tjera pasi të keni
aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe pajisja juaj të jetë cilësuar si e dukshme.

96

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të emërtuar pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që funksioni Bluetooth

®

është i aktivizuar.

2

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth.

4

Trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni Riemërto telefonin.

5

Futni një emër për pajisjen.

6

Trokitni lehtë mbi Riemërto.

Çiftimi me një pajisje tjetër Bluetooth

®

Kur e çiftoni pajisjen tuaj me një pajisje tjetër, mund ta lidhni, për shembull, pajisjen
tuaj me një kufje me mikrofon Bluetooth

®

ose me një aksesor makine Bluetooth

®

dhe

t'i përdorni këto pajisje të tjera për të bashkëndarë muzikë.
Pasi të çiftoni pajisjen tuaj me pajisjen tjetër Bluetooth

®

, pajisja juaj e kujton këtë

çiftim. Kur e çiftoni pajisjen tuaj me një pajisje Bluetooth

®

, mund të duhet të futni një

kodkalim. Pajisja juaj do të provojë automatikisht kodkalimin e përgjithshëm 0000.

Nëse ai nuk funksionon, referojuni udhëzuesit të përdorimit për pajisjen tuaj
Bluetooth

®

për të marrë kodkalimin e pajisjes. Kur të lidheni herën tjetër me një pajisje

Bluetooth

®

të çiftuar më parë, nuk do të nevojitet ta rifutni kodkalimin.

Disa pajisje Bluetooth

®

, për shembull, shumica e kufjeve me mikrofon Bluetooth

®

kërkojnë që

edhe t'i çiftoni, edhe t'i lidhni me pajisjen tjetër.

Pajisjen tuaj mund ta çiftoni me disa pajisje Bluetooth

®

, por mund të lidheni njëkohësisht

vetëm me një profil Bluetooth

®

.

Për të çiftuar pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth

®

1

Sigurohuni që pajisja me të cilën doni ta çiftoni pajisjen tuaj e ka të aktivizuar
funksionin Bluetooth

®

dhe është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth. Të gjitha pajisjet e disponueshme
Bluetooth

®

shfaqen në një listë.

4

Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth

®

me të cilën doni ta çiftoni pajisjen tuaj.

5

Futni një kodkalim, nëse kërkohet ose konfirmoni të njëjtin kodkalim në të dyja
pajisjet. Pajisja juaj dhe pajisja Bluetooth

®

u çiftuan.

Për të lidhur pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth

®

1

Nëse jeni duke u lidhur me një pajisje Bluetooth

®

që ju kërkon fillimisht të çiftoni

pajisjen para lidhjes, ndiqni hapat përkatës për çiftimin e pajisjes tuaj me atë

pajisje.

2

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth.

4

Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth

®

me të cilën dëshironi të lidhni pajisjen tuaj.

Për të anuluar çiftimin e një pajisjeje Bluetooth

®

1

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth.

3

Nën Pajisjet e çiftuara, trokitni lehtë mbi përbri emrit të pajisjes, çiftimin e së

cilës doni të anuloni.

4

Trokitni lehtë mbi Ndahu.

Dërgimi dhe marrja e objekteve duke përdorur teknologjinë
Bluetooth

®

Bashkëndani objektet me pajisjet e tjera të përputhshme Bluetooth

®

, të tilla si telefonat

ose kompjuterët. Mund të dërgoni dhe merrni disa lloje objektesh duke përdorur
funksionin e Bluetooth

®

, të tilla si:

97

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Fotot dhe videot

Muzikën dhe skedarë të tjerë audio

Kontaktet

Faqet në ueb

Për të dërguar objekte duke përdorur Bluetooth

®

1

Pajisja marrëse:

Siguroni se funksioni Bluetooth

®

është aktivizuar dhe se

pajisja është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Pajisja e dërgimit:

Hapni aplikacionin që përmban objektin që dëshironi të

dërgoni dhe kaloni tek objekti.

3

Në varësi të aplikacionit dhe të objektit që dëshironi të dërgoni, mund të duhet,

për shembull, të prekni dhe mbani objektin, të hapni objektin ose të shtypni .

Mund të ekzistojnë dhe mënyra të tjera për dërgimin e një objekti.

4

Përzgjidhni Bluetooth.

5

Aktivizoni Bluetooth

®

nëse ju kërkohet t'a bëni këtë.

6

Takoni emrin e pajisjes marrëse.

7

Pajisja marrëse:

Nëse ju kërkohet, pranoni lidhjen.

8

Pajisja e dërgimit:

Nëse ju kërkohet, konfirmoni transferimin në pajisjen

marrëse.

9

Pajisja marrëse:

Pranoni objektin që hyn.

Për të marrë objekte duke përdorur Bluetooth

®

1

Sigurohuni që funksioni Bluetooth

®

është i aktivizuar dhe është i dukshëm për

pajisjet e tjera Bluetooth

®

.

2

Pajisja dërguese fillon tani dërgimin e të dhënave në pajisjen tuaj.

3

Nëse ju kërkohet, futni të njëjtin kodkalim në të dyja pajisjet ose konfirmoni

kodkalimin e sugjeruar.

4

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftim për të pranuar transferimin e

skedarit.

5

Trokitni lehtë mbi Prano për të filluar transferimin e skedarit.

6

Për të parë përparimin e transferimit, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.

7

Për të hapur një objekt të marrë, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe trokitni

lehtë mbi njoftimin përkatës.

Për të parë skedarët që keni marrë duke përdorur Bluetooth

®

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Bluetooth.

3

Shtypni dhe përzgjidhni Afisho skedarët e marrë.