Sony Xperia SP - Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™‎

background image

Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™

Mund të shihni ose të riprodhoni përmbajtjen e mediave të ruajtur në pajisjen tuaj në

pajisje të tjera, si për shembull një TV ose një kompjuter. Pajisje të tilla duhet të jenë

DLNA Certified™ nga Alenca e Rrjetit të Jetesës Dixhitale dhe të gjitha pajisjet duhet

të jenë të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi® si pajisja juaj me qëllim që përmbajtja të

ndahet. Gjithashtu mund të shihni ose të riprodhoni përmbajtjen nga pajisjet e tjera

DLNA Certified™ në pajisjen tuaj.
Pasi konfiguroni ndarjen e përmbajtjes ndërmjet pajisjeve, mundet që, për shembull,

të dëgjoni skedarë muzikorë të ruajtur në kompjuterin e shtëpisë tuaj nga pajisja juaj

ose të shihni foto të nxjerra me kamerën e pajisjes tuaj në një ekran televiziv të madh.

Riprodhimi i skedarëve nga pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj

Kur riprodhoni skedarët tuaj nga një pajisje DLNA Certified™ në pajisjen tuaj, kjo

pajisje tjetër shërben si një servër. Me fjalë të tjera, ajo ndan përmbajtjen përmes një

rrjeti. Pajisja e servërit duhet të ketë të aktivizuar funksionin e saj të ndarjes së

përmbajtjes dhe t'i japë lejen e përdorimit pajisjes tuaj. Gjithashtu duhet të jetë e lidhur

me të njëjtin rrjet Wi-Fi® si pajisja juaj.

Për të riprodhuar një pjesë muzikore të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të

lidhura në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

WALKMAN

.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

4

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni pjesën muzikore që

dëshironi të riprodhoni. Pjesa muzikore fillon të riprodhohet automatikisht.

91

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një video të bashkëndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni që pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të

lidhura në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat

.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista e pajisjeve të lidhura.

4

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni videon që dëshironi të

riprodhoni.

Për të parë një foto të ndarë në pajisjen tuaj

1

Sigurohuni se pajisjet me të cilat dëshironi të bashkëndani skedarët janë të

lidhura në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

3

Gjeni dhe takoni Albumi > Albumet e mia. Të gjitha albumet tuaja në

dispozicion në internet dhe pajisjet e lidhura shfaqen.

4

Përzgjidhni një pajisje të lidhur nga lista e pajisjeve të lidhura.

5

Shfletoni dosjet e pajisjes së lidhur dhe përzgjidhni një foto për t'a parë atë.

Përgatitja për të riprodhuar përmbajtjen nga pajisja juaj në pajisje

DLNA Certified™

Përpara sesa të shihni ose të riprodhoni skedarët e mediave nga pajisja juaj në pajisje

të tjera DLNA Certified™, duhet të konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj.

Pajisjet me të cilat ndani përmbajtje quhen pajisje të klientit. Për shembull, një

televizor, kompjuter ose kompjuter portativ mund të shërbejë si një pajisje e klientit.

Pajisja juaj funksionon si një servër i mediave kur e bën përmbajtjen të disponueshme

për pajisjet e klientit. Kur konfiguroni ndarjen e skedarëve në pajisjen tuaj, gjithashtu

duhet t'u jepni lejen e përdorimit pajisjeve të klientit. Pasi e bëni këtë, pajisje të tilla

shfaqen si pajisje të rregjistruara. Pajisjes që janë duke pritur për lejen e përdorimit

renditen si pajisje në pritje.

Për të konfiguruar ndarjen e skedarëve duke përdorur tiparin e pajisjeve të

lidhura[MR2]

1

Lidhni pajisjen tuaj me një rrjet Wi-Fi®.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Takoni , pastaj takoni Serveri i multimediave.

4

Për të aktivizuar funksionin Bashkëndaj multimedian, zvarrisni rrëshqitësin.

shfaqet në shiritin e gjendjes. Pajisja juaj tani mund të punojë si një server

multimediash.

5

Lidhni kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera me të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen

tuaj.

6

Një njoftim shfaqet në shiritin e gjendjes të pajisjes tuaj. Hapni njoftimin dhe

cilësoni lejet e duhura të qasjes për pajisjet e tjera.

Udhëzimet e përshkruara më sipër mund të ndryshojnë në varësi të pajisjeve-klient të

përdorura. Referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes-klient për më shumë informacion.

Nëse pajisje nuk mund të lidhet, kontrolloni nëse rrjeti juaj Wi-Fi® funksionon.

Mund të qaseni edhe në menynë Serveri i multimediave nën Cilësimet > Xperia™ >

Cilësimet e serverit të multimedia.. Nëse mbyllni pamjen Serveri i multimediave, funksioni i

bashkëndarjes së skedarëve vazhdon të ekzekutohet në sfond.

Për të ndaluar bashkëndarjen e skedarëve me pajisjet e tjera DLNA Certified™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Serveri i multimediave.

3

Zvarrisni rrëshqitësin për të çaktivizuar funksionin Bashkëndaj multimedian.

92

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar lejet e qasjes për një pajisje në pritje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista Pajisjet në pritje.

4

Përzgjidhni një nivel të lejes së qasjes.

Për të ndryshuar emrin e një pajisjeje të regjistruar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista Pajisjet e regjistruara dhe pastaj përzgjidhni

Ndrysho emrin

.

4

Futni një emër të ri për pajisjen.

Për të ndryshuar nivelin e qasjes të një pajisjeje të regjistruar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Serveri i multimediave.

3

Përzgjidhni një pajisje nga lista Pajisjet e regjistruara.

4

Trokitni lehtë mbi Ndrysho nivelin e qasjes dhe përzgjidhni një opsion.

Për të marrë ndihmë në lidhje me bashkëndarjen e përmbajtjes me pajisjet e tjera

DLNA Certified™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Serveri i multimediave.

3

Trokitni lehtë mbi .

Riprodhimi i skedarëve në një pajisje të Shfaqjes së Mediave

Dixhitale

Duke përdorur teknologjinë DLNA™, mund të shtyni përmbajtjen e mediave të ruajtur

në pajisjen tuaj në një pajisje tjetër të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi®. Pajisja tjetër

duhet të jetë në gjendje të funksionojë si një pajisje e Shfaqjes së Mediave Dixhitale

(DMR), që do të thotë se mund të shfaqë ose riprodhojë përmbajtjen e marë nga

pajisja juaj. Një pajisje DMR mund të jetë, për shembull, një TV me funksionin DLNA

ose një PC që përdor Windows® 7 ose më të ri.

Cilësimet për aktivizimin e Shfaqjes së Mediave Dixhitale mund të ndryshojë në varësi të

pajisjes së përdorur. Referojuni manualit të përdoruesit për pajisjen përkatëse për më shumë

informacion të hollësishëm.

Përmbajta me Administrimin e të Drejtave Dixhitale (DRM) nuk mund të riprodhohet në një

pajisje të Shfaqjes së Mediave Dixhitale duke përdorur teknologjinë DLNA™.

Për të parë fotot ose videot nga pajisja juaj në një pajisje DMR

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen DMR dhe se ajo është lidhur

në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi.

4

Shfletoni për te skedari që dëshironi të shihni dhe hapeni atë.

5

Trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e gjendjes, pastaj trokitni lehtë

mbi dhe përzgjidhni një pajisje DMR me të cilën do të bashkëndani

përmbajtjen tuaj. Skedarët e përzgjedhur fillojnë të riprodhohen sipas

kronologjisë në pajisjen që përzgjidhni.

6

Për t'u shkëputur nga pajisja DMR, trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni pajisjen

tuaj. Skedari e ndalon riprodhimin në pajisjen DMR, por vazhdon të riprodhohet

në pajisjen tuaj.

Gjithashtu mund të bashkëndani një video nga aplikacioni Filmat në pajisjen tuaj duke trokitur

lehtë mbi videon dhe pastaj duke trokitur lehtë mbi .

93

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një pjesë muzikore nga pajisja juaj në një pajisje DMR

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen DMR dhe se ajo është lidhur

në të njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

WALKMAN

.

3

Përzgjidhni një kategori muzikore dhe shfletoni për te pjesa muzikore që

dëshironi të bashkëndani, dhe pastaj trokitni lehtë mbi pjesën muzikore.

4

Trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni pajisjen DMR me të cilën do të

bashkëndani përmbajtjen tuaj. Pjesa muzikore riprodhohet automatikisht në

pajisjen që përzgjidhni.

5

Për t'u shkëputur nga pajisja DMR, trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni pajisjen

tuaj. Pjesa muzikore e ndalon riprodhimin në pajisjen DMR, por vazhdon të

riprodhohet në pajisjen tuaj.