Sony Xperia SP - Lidhja me rrjetet pa tel

background image

Lidhja me rrjetet pa tel

Mund të përdorni Internetin pa tel nga pajisja juaj duke përdorur teknologjinë Wi-Fi®.

Në këtë mënyrë mund të shfletoni Internetin dhe të ndani skedarët e mediave në të

njëjtin rrjet Wi-Fi® me pajisjet e tjera DLNA Certified™, për shembull, TV dhe

kompjutera.
Nëse ndërmarrja ose organizata juaj ka një rrjet privat virtual (VPN), mund të lidheni

në këtë rrjet duke përdorur pajisjen telefonin. Mund të përdorni një VPN për të hyrë në

intranetë dhe shërbime të tjerë të brendshëm në ndërmarrjen tuaj.

Para përdorimit të Wi-Fi®

Për të shfletuar Internetin duke përdorur një lidhje Wi-Fi®, duhe të kërkoni për dhe të

lidheni më një rrjet të disponueshëm Wi-Fi® dhe më pas të hapni shfletuesin e

Internetit. Fuqia e sinjalit të rrjetit Wi-Fi® mund të ndryshojë në varësi të vendndodhjes

së telefonit tuaj. Afrohuni pranë pikës së përdorimit të Wi-Fi® për të rritur forcën e

sinjalit.

Për të aktivizuar Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.

3

Tërhiqni rrëshqitësin pranë Wi-Fi nga e djathta për të aktivizuar funksionin Wi-

Fi®.

Mund të duhen disa sekonda para se të aktivizohet Wi-Fi®.

Për t'u lidhur automatikisht me një rrjet Wi-Fi®

1

Sigurohuni që funksioni Wi-Fi® është aktivizuar.

2

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi Wi-Fi. Shfaqen të gjitha rrjetet e disponueshme Wi-Fi®.

4

Trokitni lehtë mbi një rrjet Wi-Fi® për t'u lidhur me të. Për rrjete të sigurta, futni

fjalëkalimin përkatës. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të lidheni.

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Skano për të kërkuar për rrjete të reja të

disponueshme.

Për t'u lidhur me një rrjet tjetër Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi. Shfaqen rrjetet e zbuluara Wi-

Fi®.

3

Trokitni lehtë mbi një rrjet tjetër Wi-Fi® për t'u lidhur me të.

Për të skanuar manualisht Wi-Fi® për rrjetet

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.

3

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Skano.

4

Për t'u lidhur me një Wi-Fi® rrjet, prekni emrin e rrjetit.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar me dorë një rrjet Wi-Fi®

1

Sigurohuni që funksioni Wi-Fi® është i aktivizuar.

2

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi Wi-Fi.

4

Trokitni lehtë mbi .

5

Futni informacionin e SSID-i i rrjetit.

6

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën Siguria.

7

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

8

Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit tuaj Wi-Fi® për të marrë SSID-in e rrjetit dhe

fjalëkalimin.

Cilësimet e përparuara të Wi-Fi®

Gjendja e rrjeteve Wi-Fi®

Kur jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi® ose kur pranë jush ka rrjete Wi-Fi® të

disponueshëm, është e mundur të shihni gjendjen e këtyre rrjeteve Wi-Fi®. Gjithashtu

mund t'a aktivizoni telefonin që t'ju njoftojë sa herë që zbulohet një rrjet i hapur Wi-

Fi®.

Për të aktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi®

1

Aktivizoni Wi-Fi®, nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.

4

Shtypni .

5

Trokitni lehtë mbi Të përparuara.

6

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Njoftimi i rrjetit.

Për të parë informacionin e hollësishëm rreth një rrjeti Wi-Fi® të lidhur

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi rrjetin Wi-Fi® me të cilin jeni lidhur aktualisht. Shfaqet

informacioni i hollësishëm për rrjetin.

Politika e pushimit të Wi-Fi®

Duke shtuar një politikë të pushimit të Wi-Fi®, mund të përcaktoni kur të kaloni nga

Wi-Fi® në të dhënat celulare.

Nëse nuk jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi®, telefoni përdor lidhjen për të dhënat celulare për

hyrjen në Internet (nëse keni konfiguruar dhe aktivizuar një lidhje për të dhënat celulare në

pajisjen tuaj).

Për të shtuar një politikë pushimi të Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.

3

Shtypni .

4

Trokitni lehtë mbi E avancuar.

5

Trokitni lehtë mbi Mbaj Wi-Fi aktiv gjatë fjetjes.

6

Përzgjidhni një opsion.

Wi-Fi Direct™

Përdorni Wi-Fi Direct™ për t'u lidhur me pajisje të tjera drejtpërdrejt, pa u bashkuar

me një rrjet tradicional të shtëpisë, zyrës ose zonë interneti me valë. Për shembull,

mund të aktivizoni pajisjen tuaj që të lidhet drejtpërdrejt me një kompjuter, në mënyrë

që të mund të përdorni përmbajtje nga pajisja juaj në kompjuter. Pajisjet me të cilat

ndani përmbajtje duhet të kenë çertifikimin Wi-Fi Direct™.

89

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar Wi-Fi Direct™

1

Sigurohuni se pajisja ka funksionin Wi-Fi® të aktivizuar.

2

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

3

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Wi-Fi.

4

Takoni > Wi-Fi Direct.

Bashkëndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare

Mund të bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare të pajisjes tuaj me një kompjuter të

vetëm duke përdorur një kabllo USB. Ky proces quhet bashkëndarja e internetit me

USB. Gjithashtu mund të bashkëndani lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj me deri në

tetë pajisje të tjera njëkohësisht, duke e kthyer pajisjen tuaj në një zonë interneti me

valë portative Wi-Fi®. Kur lidhja e të dhënave celulare të pajisjes tuaj të jetë

bashkëndarë me sukses, pajisjet e bashkëndara mund ta përdorin lidhjen e të

dhënave të pajisjes tuaj, për shembull, për të shfletuar internetin, për të shkarkuar

aplikacione ose për të dërguar dhe marrë posta elektronike.

Mund të duhet të përgatisni kompjuterin tuaj për të krijuar një lidhje rrjeti përmes një kablloje

USB. Shkoni te www.android.com/tether për të marrë informacionin më të ri.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në pajisjen tuaj.

2

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

pajisjen.

3

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

5

Shënoni kutinë e shënimit Bashkëndarja internetit me USB, pastaj trokitni OK

nëse ju kërkohet. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të jeni lidhur.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, çshenjoni kutinë e

zgjedhjes Bashkëndarja internetit me USB ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni Cilësim. e pikës aktive portative Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit

me valë Wi-Fi

.

4

Futni informacionin e SSID-i i rrjetit.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën Siguria. Nëse ju

kërkohet, futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë mbi Ruaj.

7

Trokitni dhe shënoni kutinë e shënimit Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme.

8

Nëse ju kërkohet, trokitni OK për të konfirmuar. shfaqet në shiritin e gjendjes

sapo zona e internetit me valë Wi-Fi® është aktive.

9

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave nëpërmjet Wi-Fi®,

hiqni shenjën nga kutia e shënimit Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën tuaj aktive të lëvizshme

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni Cilësim. e pikës aktive portative Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit

me valë Wi-Fi

.

4

Futni SSID-i i rrjetit për rrjetin.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Rrjetet virtuale private (VPN-të)

Përdoreni pajisjen tuaj për t'u lidhur me rrjete virtuale private (VPN), të cilat ju

mundësojnë qasjen në burimet brenda një rrjeti lokal të siguruar nga një rrjet publik.

90

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për shembull, lidhjet VPN përdoren zakonisht nga korporatat dhe institucionet

arsimore, për përdoruesit që kanë nevojë të qasen në intranete dhe në shërbime të

tjera të brendshme kur janë jashtë rrjetit të brendshëm, për shembull, kur janë duke

udhëtuar.
Lidhjet VPN mund të konfigurohen në shumë mënyra, në varësi të rrjetit. Disa rrjete

mund t'ju kërkojnë të transferoni dhe të instaloni një certifikatë sigurie në pajisjen tuaj.

Për informacion të hollësishëm se si të konfiguroni një lidhje me rrjetin tuaj virtual

privat, kontaktoni me administratorin e rrjetit të kompanisë ose të organizatës tuaj.

Për të shtuar një rrjet virtual privat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > VPN.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Përzgjidhni llojin e VPN-së që do të shtoni.

5

Futni cilësimet e VPN-së.

6

Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për t'u lidhur me një rrjet virtual privat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > VPN.

3

Në listën me rrjetet e disponueshme, trokitni lehtë mbi VPN-në me të cilën

dëshironi të lidheni.

4

Futni informacionin e kërkuar.

5

Trokitni lehtë mbi Lidhu.

Për t'u shkëputur nga një rrjet privat virtual (VPN)

1

Tërhiqeni poshtë rripin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi njoftimin për lidhjen VPN, për ta shkëputur.