Sony Xperia SP - Lënda

background image

Lënda

Xperia™ SP Udhëzuesi i përdorimit...........................................6
Hapat e parë.................................................................................7

Rreth këtij udhëzues përdorimi..........................................................7
Android™ – çfarë dhe pse?................................................................7
Pamja e përgjithshme e pajisjes........................................................7
Montimi...............................................................................................8
Ndezja dhe fikja e pajisjes................................................................10
Kyçja dhe shkyçja e ekranit..............................................................11
Udhëzuesi i konfigurimit...................................................................11
Llogaritë dhe shërbimet....................................................................12

Njohja me pajisjen tuaj..............................................................13

Përdorimi i tasteve...........................................................................13
Përdorimi i ekranit me prekje...........................................................13
Bateria..............................................................................................15
Ekrani i kyçjes..................................................................................18
Ekrani fillestar...................................................................................18
Bërja e një foto të ekranit.................................................................21
Hyrja te dhe përdorimi i aplikacionëve.............................................21
Gjendja dhe njoftimet.......................................................................23
Qasja te cilësimet.............................................................................26
Tastiera në ekran.............................................................................26
Tastiera telefonike virtuale...............................................................27
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë........................................28
Modifikimi i tekstit.............................................................................28
Personalizimi i tastierës Xperia........................................................29
Personalizimi i pajisjes tuaj..............................................................30
Kujtesa.............................................................................................33
Përdorimi i një kufjeje ......................................................................34
Cilësimet e internetit dhe të mesazhimit..........................................34
Kontrolli i përdorimit të të dhënave...................................................35
Cilësimet e rrjetit celular...................................................................36

Shkarkimi i aplikacioneve..........................................................38

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™..................................38
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera..................................38

Telefonimi...................................................................................39

Bërja e telefonatave.........................................................................39
Marrja e telefonatave.......................................................................40
Telefonatat në vazhdim....................................................................41
Përdorimi i rregjistrit të telefonatave.................................................41

2

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përcjellja e telefonatave...................................................................42
Kufizimi i telefonatave......................................................................42
Telefonatat e shumëfishta................................................................42
Konferencat......................................................................................43
Posta zanore....................................................................................43
Telefonatat e urgjencës....................................................................44

Kontaktet....................................................................................45

Transferimi i kontakteve...................................................................45
Kërkimi dhe shikimi i kontakteve......................................................46
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve...................................................47
Të preferuarat dhe grupet................................................................48
Dërgimi i informacionit të kontaktit...................................................48
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet................49
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet..............................................49

Mesazhimi dhe biseda...............................................................50

Leximi dhe dërgimi i mesazheve......................................................50
Organizimi i mesazheve tuaja..........................................................51
Telefonimi nga një mesazh..............................................................52
Cilësimet e mesazhimit....................................................................52
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video...........................................52

Posta elektronike.......................................................................54

Konfigurimi i postës elektronike.......................................................54
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................54
Paneli i paraafishimit të postës elektronike......................................56
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................56
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike.......................................57
Gmail™............................................................................................58

Muzika.........................................................................................59

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj..............................................59
Dëgjimi i muzikës.............................................................................59
Ekrani fillestar i WALKMAN .............................................................60
Listat e dëgjimit................................................................................62
Bashkëndarja e muzikës..................................................................62
Përmirësimi i tingullit........................................................................63
Vizualizuesi .....................................................................................63
Njohja e muzikës me TrackID™.......................................................64
Shërbimi në linjë i Music Unlimited..................................................65

radioja FM...................................................................................66

Dëgjimi i radios.................................................................................66
Kanalet e preferuara të radios..........................................................67
Cilësimet e zërit................................................................................67

3

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kamera........................................................................................68

Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove........................................68
Dallim fytyrash..................................................................................69
Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin......69
Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja........................................70
Cilësimet e përgjithshme të kamerës...............................................70
Cilësimet e fotokamerës...................................................................71
Cilësimet e videokamerës................................................................74

Album..........................................................................................76

Shikimi i fotove dhe videove.............................................................76
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove.........................77
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove...................78
Albumet e fotove..............................................................................79
Shikimi i fotove tuaja në një hartë....................................................80

Filmat...........................................................................................83

Shikimi i videove në aplikacionin Filmat...........................................83
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj.........................84
Menaxhimi i përmbajtjes së videos..................................................85

Video pa kufi...............................................................................86

Shërbimi Video pa kufi.....................................................................86

Shfletuesi i Internetit..................................................................87

Shfletimi i uebit.................................................................................87

Lidhshmëria................................................................................88

Lidhja me rrjetet pa tel......................................................................88
Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™.........................91
NFC..................................................................................................94
Teknologjia pa tel Bluetooth®..........................................................96
Lidhja e pajisjes tuaj me një kompjuter............................................98
Lidhja e pajisjes tuaj me një televizor me anë të një kablloje.........102
Pasqyrimi i ekranit..........................................................................102
Skanimi i kodeve të shiritit me aplikacionin NeoReader™.............103
Lidhja e zgjuar................................................................................103

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj..............................105

Rreth sinkronizimit të të dhënave në pajisjen tuaj..........................105
Sinkronizimi me shërbimet e Google™..........................................105
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®.....................106
Sinkronizimi me Facebook™.........................................................106

Hartat dhe vendndodhjet.........................................................108

Burimet dhe shërbimet e vendndodhjes.........................................108
Përdorimi i sistemit GPS................................................................108
Google Maps™..............................................................................109

4

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kalendari dhe ora me zile........................................................110

Kalendari........................................................................................110
Ora me zile.....................................................................................110

Ndihma dhe mirëmbajtja.........................................................113

Përditësimi i pajisjes tuaj................................................................113
Aplikacioni i kopjeve rezervë dhe rikthimit.....................................114
Ricilësimi i pajisjes tuaj..................................................................116
Kyçja dhe mbrojtja e pajisjes tuaj...................................................116
Gjetja e pajisjes tuaj.......................................................................119
Aplikacioni i ndihmës......................................................................119
Riciklimi i pajisjes tuaj....................................................................119

Referencë..................................................................................120

Pamja e përgjithshme e gjendjes dhe ikonave të njoftimit.............120
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve...........................................121

Informacion i rëndësishëm......................................................123

Broshura e informacionit të rëndësishëm.......................................123
Kufizime të shërbimeve dhe tipareve.............................................123
Informacioni ligjor...........................................................................123

5

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.