Sony Xperia SP - Të preferuarat dhe grupet

background image

Të preferuarat dhe grupet

Mund t'i shenjoni kontaktet si të preferuara që të qaseni shpejt në to nga aplikacioni

Kontaktet. Mund të caktoni gjithashtu kontakte për grupet për t'i përdorur ato më

shpejt nga brenda aplikacionit Kontakte.

Për të shënuar ose çshënuar një kontakt si të preferuar

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të shtoni ose të hiqni nga të preferuarat

tuaja.

3

Takoni .

Për të parë kontaktet tuaja të preferuara

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni .

2

Trokitni lehtë mbi .

Për të caktuar një kontakt për një grup

1

Në aplikacionin Kontaktet, trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të caktoni për

një grup.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi shiritin drejtpërdrejt nën

Grupet

.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për grupet te të cilët që dëshironi të shtoni kontaktin.

4

Trokitni lehtë mbi U krye.