Sony Xperia SP - Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

background image

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

Pamja e përgjithshme e ekranit të kontakteve

1

Skedat Kontaktet, Telefonimi, Të preferuarat dhe Grupet

2

Shihni hollësitë e kontaktit

3

Kaloni te kontaktet që fillojnë me shkronjën e përzgjedhur

4

Qaseni tek opsionet e komunikimit për kontaktin

5

Kërkoni për kontakte

6

Shtoni një kontakt

7

Shihni më shumë opsione

Për të kërkuar një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Takoni dhe futni disa shkronjat e para të emrit të kontaktit në fushën Kërko

kontaktet

. Shfaqen të gjitha kontaktet që fillojnë me ato shkronja.

46

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përzgjedhur cilët kontakte të shfaqen në aplikacionin Kontaktet

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Filtro.

3

Në listën e shfaqur, shenjoni dhe çshenjoni opsionet e dëshiruara. Nëse keni

sinkronizuar kontaktet tuaja me një llogari sinkronizimi, ajo llogari shfaqet në

listë. Trokitni lehtë mbi llogari, për të zgjeruar më tej listën e opsioneve.

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi OK.