Sony Xperia SP - Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove

background image

Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove

1

Zmadhoni ose zvogëloni

2

Ekrani i kamerës kryesore

3

Tasti i kamerës – Aktivizoni kamerën/Nxirrni foto/Regjistroni video

4

Shihni fotot dhe videot

5

Nxirrni foto ose regjistroni videoklipe

6

Ktheheni pas një hap ose dilni nga kamera

7

Ikona e cilësimeve të regjimit të nxjerrjes

8

Ikona e cilësimeve të kamerës dhe ikonat e shkurtoreve

9

Kamera e përparme

Për të nxjerrë një foto nga ekrani i kyçjes

1

Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

2

Për të aktivizuar kamerën, kaloni majtas në pjesën e sipërme të ekranit.

3

Pasi të hapet kamera, trokitni lehtë mbi .

Për të nxjerrë një foto duke përdorur tastin e kamerës

1

Aktivizojeni kamerën.

2

Shtypni tastin e kamerës plotësisht poshtë.

Për të nxjerrë një foto duke takuar butonin në ekran të kameras

1

Aktivizojeni kamerën.

2

Drejtoni kamerën ndaj subjektit.

3

Takoni butonin në ekran të kameras . Fotoja nxirret sapo të hiqni gishtin.

Për të nxjerrë një autoportret duke përdorur kamerën e përparme

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Për të nxjerrë foton, shtypni tastin e kamerës. Fotoja nxirret sapo të hiqni

gishtin.

Për të përdorur blicin e fotokamerës

1

Kur kamera është e hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni cilësimin tuaj të dëshiruar të blicit.

3

Nxirrni foton.

68

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të regjistruar një video duke përdorur tastin e kamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni .

3

Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, trokitni lehtë mbi .

4

Për të nisur regjistrimin e një videoje, shtypni tastin e kamerës.

5

Për të ndalur regjistrimin, shtypni përsëri tastin e kamerës.

Për të regjistruar një video duke trokitur lehtë në ekran

1

Aktivizoni kamerën.

2

Drejtoni kamerën ndaj subjektit.

3

Trokitni lehtë mbi për të nisur regjistrimin.

4

Trokitni lehtë mbi për të ndaluar regjistrimin.

Ky funksion disponohet vetëm në regjimin e marrjes Automatike superiore.

Për të parë fotot dhe videot tuaja

1

Aktivizoni kamerën dhe pastaj trokitni lehtë mbi një miniaturë për të hapur një

foto ose një video.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të parë fotot dhe videot.

Për të fshirë një foto ose video të regjistruar

1

Shfletoni për te fotoja ose videoja që dëshironi të fshini.

2

Trokitni lehtë në ekran për të shfaqur .

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë mbi Fshij për të konfirmuar.