Sony Xperia SP - Ora me zile

background image

Ora me zile

Rreth orës me zile

Përdoreni pajisjen tuaj si orë me zile dhe përzgjidhni si sinjal alarmi cilindo tingull në

pajisjen tuaj. Zilja nuk tingëllon nëse pajisja është fikur. Por tingëllon kur pajisja juaj

është cilësuar në mënyrën e heshtjes ose mënyrën e Avionit. Nëse përdorni një nga

këto mënyra, mund t'a mbani pajisjen të ndezur kur jeni duke fjetur dhe të mos

zgjoheni nga telefonata.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hapur orën me zile

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Alarmi dhe ora.

Për të cilësuar një zile të re

1

Nga ekrani juaj bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Alarmi dhe ora.

3

Takoni .

4

Takoni Ora dhe rregulloni kohën duke lëvizur lart dhe poshtë.

5

Takoni Cakto.

6

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e zileve të tjera.

7

Takoni U krye.

Për të modifikuar një zile ekzistuese

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Alarmi dhe ora.

3

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

4

Takoni Ora dhe rregulloni kohën duke lëvizur lart dhe poshtë.

5

Takoni Cakto.

6

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e zileve të tjera.

7

Takoni U krye.

Formati i orës së ziles që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet e

përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

Për të çaktivizuar një alarm

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora.

3

Zvarriteni rrëshqitësin majtas pranë alarmit që dëshironi të çaktivizoni.

Për të aktivizuar një alarm ekzistues

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora.

3

Zvarritni rrëshqitësin djathtas pranë alarmit që dëshironi të aktivizoni.

Për të fshirë një zile

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Alarmi dhe ora.

3

Prekni dhe mbani zilen që dëshironi të fshini.

4

Takoni Fshi alarmin, pastaj takoni Po.

Për të cilësuar tonin e ziles për një alarm

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora.

3

Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.

4

Trokitni lehtë mbi Tingulli i alarmit dhe përzgjidhni një opsion, dhe pastaj trokitni

lehtë mbi U krye.

5

Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të cilësuar një zile që përsëritet

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Alarmi dhe ora.

3

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

4

Takoni Përsërit.

5

Shënoni kutitë e zgjedhjes për ditët e dëshiruara, pastaj takoni OK.

6

Takoni U krye.

111

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar titullin e një alarmi

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora.

3

Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.

4

Futni një emër për alarmin në fushën Teksti i alarmit.

5

Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora.

3

Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.

4

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dridhu.

5

Trokitni lehtë mbi U krye.

Kur krijoni një alarm të ri, tipari i dridhjes aktivizohet sipas paracaktimit.

Për të cilësuar alarmet që të tingëllojnë kur pajisja është në regjimin e heshtjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmi dhe ora dhe pastaj trokitni lehtë për të

përzgjedhur një alarm.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Alarmi në mën. e hesht..

4

Trokitni lehtë mbi U krye.

Kur krijoni një alarm të ri, alarmi në tiparin e regjimit të heshtjes aktivizohet sipas paracaktimit.

Për të dremitur një zile kur tingëllon

Takoni Dremit.

Për të fikur një zile kur tingëllon

Rrëshqisni djathtas.

112

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.