Sony Xperia SP - Kalendari

background image

Kalendari dhe ora me zile

Kalendari

Rreth kalendarit

Pajisja juaj ka një kalendar për menaxhimin e orarit tuaj. Nëse keni një llogari të

Google™, mund të sinkronizoni edhe kalendarin e pajisjes tuaj me kalendarin tuaj në

ueb. Shikoni

Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

në faqen 106.

Për të cilësuar pamjen e kalendarit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kalendari

.

2

Trokitni lehtë mbi shigjetën poshtë për të hapur menynë me lëshim poshtë dhe

pastaj përzgjidhni një opsion.

Për të parë shumë kalendarë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kalendari

.

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Kalendarët.

3

Përzgjidhni kalendarët që dëshironi të shihni.

Për të krijuar një ngjarje në kalendar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Nëse e keni sinkronizuar kalendarin tuaj me një ose më shumë llogari,

përzgjidhni llogarinë në të cilën dëshironi të shtoni këtë ngjarje. Nëse dëshironi

ta shtoni këtë ngjarje vetëm në pajisjen tuaj, trokitni lehtë mbi Kalendari i

pajisjes

.

4

Futni emrin, kohën, vendndodhjen dhe përshkrimin e ngjarjes.

5

Trokitni lehtë mbi Të tjera dhe përzgjidhni një përkujtesë për ngjarjen. Për të

shtuar një përkujtesë të re për ngjarjen, trokitni lehtë mbi .

6

Nëse dëshironi, përzgjidhni një opsion tjetër nën Përsëritja.

7

Trokitni lehtë mbi U krye.

Kur afrohet koha e takimit, pajisja juaj riprodhon një tingull të shkurtër për t'ju kujtuar.

Gjithashtu, shfaqet në shiritin e gjendjes.

Për të parë një ngjarje në kalendar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Kalendari.

2

Trokitni lehtë mbi ngjarjen që dëshironi të shihni.

Për të ndryshuar cilësimet e kalendarit

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj takoni Kalendari.

2

Shtypni , pastaj takoni Cilësimet.

3

Trokiteni cilësimin që dëshironi të ndryshoni, pastaj modifikojeni sipas dëshirës.