Sony Xperia SP - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Përdorni Google Maps™ për të gjetur vendndodhjen tuaj aktuale, për të parë gjendjet

e trafikut në kohë reale dhe për të marrë udhëzime të hollësishme për në

destinacionin tuaj. Përpara udhëtimeve, mund të shkarkoni dhe të ruani hartat në

kartën e kujtesës për të shmangur kostot e larta të roaming.

Aplikacioni Google Maps™ kërkon përdorimin e një lidhjeje interneti. Mund të shkaktoni

faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj. Për më shumë

informacion, kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj. Aplikacioni Google Maps™ mund të mos

jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet apo rajon.

Për të përdorur Google Maps™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Hartat.

Nëse dëshironi të përdorni Google Maps™, duhet të aktivizoni një nga metodat e

vendndodhjes të disponueshme nën Cilësimet > Shërbimet e vendndodhjes.

Për të mësuar më shumë për Google Maps™

Kur përdorni Google Maps™, takoni , pastaj takoni Ndihma.

Shikimi i vendndodhjes së shokëve tuaj me Google Latitude™

Futuni në Google Latitude™ për të parë vendndodhjet e shokëve tuaj në hartat tuaja

si dhe përndani informacionin për vendndodhjen dhe informacione të tjera.

109

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.