Sony Xperia SP - Udhëzuesi i konfigurimit

background image

Udhëzuesi i konfigurimit

Herën e parë që e ndizni pajisjen tuaj, një udhëzues i konfigurimit hapet për t'ju

ndihmuar që të konfiguroni cilësimet thelbësore, të rregjistroheni në disa llogari dhe të

personalizoni pajisjen tuaj. Për shembull, nëse keni një llogari të Sony Entertainment

Network, mund të hyni në të dhe të filloni të shijoni muzikën, videot dhe lojrat nga

Sony Entertainment Network në pajisjen tuaj. Ose mund të krijoni një llogari të re

drejtpërdrejt në pajisjen tuaj.

Gjithashtu mund t'a përdorni udhëzuesin e konfigurimit më pas nga menyja e Cilësimeve.

Sony Entertainment Network me Video pa kufi dhe Muzikë pa kufi nuk është i disponueshëm

në çdo treg. Kërkohet abonimi i veçantë. Afate dhe kushte shtesë mund të zbatohen.

Për të përdorur me dorë udhëzuesin e konfigurimit

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Udhëzuesi i konfigurimit.

11

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.