Sony Xperia SP - Ndezja dhe fikja e pajisjes

background image

Ndezja dhe fikja e pajisjes

Për të ndezur pajisjen

Përpara se të ndizni për herë të parë pajisjen, sigurohuni që bateria të jetë e ngarkuar për të

paktën 30 minuta.

1

Shtypni për pak çaste tastin e energjisë derisa pajisja të dridhet.

2

Nëse ekrani errësohet, shtypni për pak kohë tastin e energjisë , për të

aktivizuar ekranin.

3

Futni PIN e kartës tuaj SIM kur kërkohet, pastaj takoni .

4

Nëse ekrani juaj kyçet, vendosni një gisht mbi ekran dhe rrëshqisni lart ose

poshtë për t'a shkyçur atë.

5

Prisni pak çaste që të ndizet pajisja.

PIN-i i kartës suaj SIM fillimisht sigurohet nga operatori i rrjetit tuaj, por mund ta ndryshoni më

vonë nga menyja Cilësimet. Për të korrigjuar një gabim të bërë gjatë futjes së PIN-it të kartës

SIM, trokitni lehtë mbi

.

Për ta fikur pajisjen

1

Shtypni dhe mbani tastin e energjisë derisa të hapet menyja e opsioneve.

2

Në menynë e opsioneve, takoni Fikja.

3

Takoni OK.

Pajisjes mund t'i duhet pak kohë për t'u fikur.

Për ta detyruar pajisjen të ndalojë funksionimin

10

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Hiqni mbulesën e pasme.

2

Shtypni pak çaste butonin FIK duke përdorur majën e një stilolapsi ose të një

objekti të ngjashëm. Pajisja fiket automatikisht.

Mos përdorni sende shumë të mprehta që mund të dëmtojnë butonin FIK.