Sony Xperia SP - Kyçja dhe shkyçja e ekranit

background image

Kyçja dhe shkyçja e ekranit

Kur pajisja juaj është e ndezur dhe nuk është përdorur për një periudhë të caktuar

kohe, ekrani errësohet për të ruajtur energjinë e baterisë dhe kyçet automatikisht. Kjo

kyçje parandalon veprimet e padëshiruara në ekranin me prekje kur nuk jeni duke e

përdorur atë.

Për të aktivizuar ekranin

Shtypni për pak tastin e energjisë .

Për të shkyçur ekranin

Vendosni një gisht mbi ekran dhe rrëshqiteni shpejt lart ose poshtë.

Ka disa mënyra për të shkyçur ekranin. Për më shumë informacion, shikoni

Cilësimi i një kyçje

të ekranit

në faqen 117.

Për të kyçur ekranin

Kur ekrani është aktiv, shtypni për pak kohë tastin e energjisë .