Sony Xperia SP - Menaxhimi i përmbajtjes së videos

background image

Menaxhimi i përmbajtjes së videos

Për të marë informacionin e filmit me dorë

1

Sigurohuni që pajisja juaj ka një lidhje aktive të të dhënave.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat

.

3

Trokitni lehtë mbi Të gjithë në skedën Koleksioni im për të shfletuar për te

miniatura e një skedari, për të cilin dëshironi të merrni informacion.

4

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë Kërkoni

informacion

.

5

Nëse kërkohet, lejojeni pajisjen tuaj të shkarkojë hollësitë e videos duke

përdorur lidhjen e të dhënave celulare.

6

Në fushën e kërkimit, futni fjalët kyçe për videon, pastaj trokitni lehtë mbi tastin

e konfirmimit në tastierë. Të gjitha përkimet shfaqen në një listë.

7

Përzgjidhni një rezultat kërkimi, pastaj trokitni lehtë mbi U krye. Shkarkimi i

informacionit fillon.

Mund të merrni automatikisht informacione për videot më të reja të shtuara çdo herë që hapet

aplikacioni Filmat nëse shenjoni kutinë e zgjedhjes Merr detajet video nën Cilësimet. Mund të

zbatohen tarifa për transmetimin e të dhënave.

Nëse informacioni i shkarkuar nuk është i saktë, kërkoni përsëri duke përdorur fjalë kyçe të

ndryshme.

Për të pastruar informacionin për një video

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat

.

2

Trokitni lehtë mbi Të gjithë në skedën Koleksioni im për të shfletuar videon që

dëshironi të modifikoni.

3

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë mbi Zbraz

informacionin

.

Për të fshirë një video

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Filmat.

2

Trokitni lehtë mbi Të gjithë në skedën Koleksioni im për të shfletuar videon që

dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë Fshi nga lista që

shfaqet.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi Fshi, për të konfirmuar.

85

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.