Sony Xperia SP - Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove

background image

Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove

Mund të bashkëndani foto dhe video që keni ruajtur në pajisjen tuaj. Gjithashtu, mund

t'i menaxhoni në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund të punoni me fotot në

grupe, të fshini fotot dhe t'i lidhni ato me kontaktet.

Mund të mos jeni në gjendje t'i kopjoni, t'i dërgoni apo t'i transferoni objektet e mbrojtura me

të drejtat e autorit. Gjithashtu, disa objekte mund të mos dërgohen nëse madhësia e skedarit

është shumë e madhe.

Për të bashkëndarë një foto ose video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi foton ose videon që dëshironi të

bashkëndani.

2

Trokitni lehtë në ekran për të afishuar shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë

mbi .

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të përdorni për të bashkëndarë foton

dhe pastaj ndiqni hapat për ta dërguar.

Për të përdorur një foto si figurë të kontaktit

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi > Përdor si > Fotografia e kontaktit.

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni Kontaktet > Vetëm një herë dhe pastaj përzgjidhni

një kontakt.

Për të përdorur një foto si sfond

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi > Përdor si > Sfondi.

2

Ndiqni udhëzimet në ekran.

77

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rrotulluar një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni Rrotullo. Fotoja ruhet me orientimin e ri.

Për të fshirë një foto ose video

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Fshi.

Për të punuar me grupe fotosh ose videosh tek Albumi

1

Kur shihni miniaturat e fotove dhe videove tek Albumi, trokitni lehtë mbi dhe

pastaj trokitni lehtë mbi Objektet e përzgjedhura.

2

Trokitni lehtë mbi objektet me të cilat dëshironi të punoni. Objektet e

përzgjedhura tregohen me një kornizë blu.

3

Përdorni veglat në shiritat e veglave për të punuar me objektet e përzgjedhura.

Për të aktivizuar regjimin e përzgjedhjes, gjithashtu mund të prekni dhe të mbani një objekt

derisa korniza e tij të shndërrohet në blu. Pastaj mund të trokitni lehtë mbi objekte të tjera për

t'i përzgjedhur.

Analizimi i fotove me fytyra tek Albumi

Mund të analizoni të gjitha fotot në pajisjen tuaj që paraqesin fytyra njerëzish. Pasi të

aktivizohet, tipari i analizimit të fotove qëndron aktiv dhe fotot e reja analizohen ndërsa

shtohen. Pas ekzekutimit të një analize, mund t'i gruposh në një dosje të gjitha fotot e

të njëjtit person.

Për të aktivizuar tiparin e analizës së fotove

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi > Albumet e mia > Fytyrat.

3

Të gjitha fotot në pajisjen tuaj analizohen dhe grupohen siç duhet në dosjen e

fytyrave të paemërtuara.

Për të emërtuar një fytyrë

1

Në pllakëzën Fytyrat, trokitni lehtë mbi dosjen Fytyra të paemërtuara, pastaj

shfletoni për te dosja Fytyra të tjera dhe zgjidhni fytyrën që dëshironi të

emërtoni.

2

Trokitni lehtë mbi Shto emrin.

3

Shkruani një emër dhe pastaj trokitni lehtë mbi U krye > Shtoje si një person të

ri

.

Për të modifikuar emrin e një fytyre

1

Kur jeni duke parë një fytyrë në pamjen e ekranit të plotë, trokitni lehtë mbi

ekran për të shfaqur shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi > Modifiko

etiketat e emrave

.

2

Trokitni lehtë mbi OK.

3

Trokitni lehtë mbi emrin e fytyrës që dëshironi të modifikoni.

4

Modifikoni një emër dhe pastaj trokitni lehtë mbi U krye >Shtoje si një person

të ri

.