Sony Xperia SP - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

SonyC5302/C5303/C5306

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica, in sicer

brez vsakršnega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebna zaradi tipkarskih

napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, sme družba Sony Mobile Communications

AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh

navodil za uporabo.
©Sony Mobile Communications AB, 2013
Vse pravice pridržane.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja.

Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na,

omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony, ste v celoti odgovorni za dodatno

vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da

imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti,

celovitosti ali kakovosti kakršnih koli dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov. Družba Sony ni pod nobenim

pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali programe tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali

storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi

pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove

pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Družba Sony ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali

delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite baterijo.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih

posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge

blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto

www.sonymobile.com.

Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali

distribucija takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe

Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito

svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo

WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine,

lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije

WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic ne prizadene nezaščitenih vsebin. Ko

prenesete licence za zaščiteno vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic.

Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih

vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in

nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebin na način, ki je skladen z vizualnim

standardom MPEG-4 (»MPEG-4 video«) ali standardom AVC (»AVC video«) in/ali (ii) dekodiranje videovsebin v

zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno

dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebin MPEG-4 in/ali

AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne

informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju

licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran http://www.mpegla.com. Tehnologija za

dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NE ODGOVORNA ZA IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV

ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠEM TELEFONU (VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA STIKE,

SKLADBE IN SLIKE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH,

KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO, KOT TUDI ZARADI UPOŠTEVANJA NAMIGOV IN

NAVODIL V PODRAZDELKIH »METODE ZA PRENOS STIKOV« IN »HRANJENJE PODATKOV« TEGA

121

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

DOKUMENTA. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO

VAS, ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN VZROKOV POSREDOVANJA (BODISI PO

POGODBI ALI ZARADI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z, A NEOMEJENO NA

MALOMARNOST) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO

NAPRAVO.

122

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.