Sony Xperia SP - Vypnutie a zapnutie zariadenia

background image

Vypnutie a zapnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.

2

Keď obrazovka stmavne, krátko stlačte tlačidlo napájania a obrazovka sa

aktivuje.

3

Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .

4

Pokiaľ je obrazovka uzamknutá, odomknite ju tak, že na ňu umiestnite prst

a prejdete po obrazovke hore alebo dole.

5

Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Kód PIN vašej karty SIM vám dodá operátor siete ale máte možnosť ho neskôr zmeniť

v ponuke Nastavenie. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM ťuknite na

.

Vypnutie zariadenia

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.

2

V ponuke možností ťuknite na položku Vypnúť.

3

Ťuknite na položku OK.

Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Vynútené vypnutie zariadenia

10

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Zložte zadný kryt.

2

Stlačte tlačidlo vypnutia pomocou špičky pera alebo iného tenkého predmetu

a podržte ho. Zariadenie sa automaticky vypne.

Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo vypnutia.