Sony Xperia SP - Telefonovanie

background image

Telefonovanie

Prehľad telefonovania

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na

telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo

v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať

tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov. Videohovor môžete uskutočniť

pomocou aplikácie pre okamžité správy a videohovory Hangouts™. Pozrite časť

Okamžité správy a videochat

na strane 51.

1

Otvorenie zoznamu kontaktov

2

Zobrazenie položiek záznamu hovorov

3

Zobrazenie obľúbených kontaktov

4

Zobrazenie všetkých skupín kontaktov uložených na zariadení

5

Odstránenie čísla

6

Číselník

7

Skrytie alebo vymazanie záznamu hovorov

8

Tlačidlo volania

9

Skrytie alebo zobrazenie vytáčania

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Telefón a ťuknite na ňu.

3

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Telefón.

3

Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému

chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam

možných kontaktov.

4

Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

38

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Telefón a ťuknite na ňu.

3

Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.

4

Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a

telefónne číslo, potom ťuknite na položku .

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše

číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie >

Identifikácia volajúceho

a ťuknite na ňu.