Sony Xperia SP - Prichádzajúce hovory

background image

Prichádzajúce hovory

Prijatie hovoru

Odmietnutie hovoru

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru

takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na zariadenie.
V zariadení máte vopred definovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred

definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.

Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

Posuňte položku Odmietnuť správou nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku Odmietnuť

správou

nahor a potom vyberte správu.

Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov >

Odmietnuť hovor správou

.

3

Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.

4

Po dokončení ťuknite na položku OK.

39

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.