Sony Xperia SP - Používanie denníka hovorov

background image

Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté a odchádzajúce

hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

1

V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol .

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na položku Zmeškaný hovor.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Telefón a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí

záznam hovorov.

3

Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním

upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku Pred

volaním upraviť číslo

.

Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku > Zavolať späť.

40

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Telefón a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí

záznam hovorov.

3

Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku Pridať ku

kontaktom

.

4

Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku Vytvoriť nový kontakt.

5

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku Hotovo.

Skrytie denníka hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Telefón.

3

Ťuknite na položky > Skryť denník hovorov.