Sony Xperia SP - Hovory viacerých účastníkov

background image

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero

hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

1

V aplikácii Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie

nastavenie

.

3

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na

položku Čakajúci hovor.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

1

Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .

2

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku

Prepnúť na tento hovor

.