Sony Xperia SP - Čítanie a odosielanie správ

background image

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy

prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS

vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Informácie nájdete v časti

Nastavenia internetu a správ

na stránke 34.

1

Návrat na zoznam konverzácií

2

Zobrazenie možností

3

Odoslané a prijaté správy

4

Tlačidlo Odoslať

5

Priloženie súboru

6

Priloženie miesta

7

Priloženie zvukovej nahrávky

8

Nasnímanie a priloženie fotografie

9

Priloženie fotografie uloženej na zariadení

10 Textové pole

Vytvorenie a odoslanie správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku .

3

Ťuknite na ponuku , potom na položku Pridať príjemcu a vyberte kontakt zo

zoznamu kontaktov. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte

číslo príjemcu manuálne a potom ťuknite na položku .

4

Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku Hotovo.

5

Ťuknite na položku Napíšte správu a zadajte text správy.

6

Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku a vyberte požadovanú

možnosť.

7

Správu odošlete ťuknutím na položku Odoslať.

Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom

Koncept:.

49

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prečítanie prijatej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na požadovanú konverzáciu.

3

Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom

ťuknite na položku Prevziať správu.

Odpovedanie na správu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.

3

Zadajte odpoveď a ťuknite na položku Odoslať.

Poslanie správy ďalej

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom

ťuknite na položku Poslať správu ďalej.

4

Ťuknite na tlačidlo , potom na položku Pridať príjemcu a vyberte kontakt zo

zoznamu kontaktov. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte

číslo kontaktu manuálne a potom ťuknite na tlačidlo .

5

Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku Hotovo.

6

V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku Odoslať.

V kroku 4 tiež môžete ťuknúť na položku Komu a zadať telefónne číslo príjemcu manuálne.

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.

3

Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a

potom ťuknite na položku Prevziať správu.

4

Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte

požadovanú možnosť.