Sony Xperia SP - Stav a upozornenia

background image

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom zariadení deje.

Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo

prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo

upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite

signálu, stave batérie a iné informácie.

Stavový riadok vám umožňuje prispôsobiť základné nastavenia zariadenia, napríklad

pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete

otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

23

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie

upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo

zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.

Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete

ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy

alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené

na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

24

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zatvorenie panela upozornení

Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení

Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

Ťuknite na položku Vymaz..

Nastavenie zariadenia z panela upozornení

Z panela upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete upraviť rýchle
nastavenia zariadenia Môžete napríklad zapnúť sieť Wi-Fi

®

.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom panela upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na .

Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na položku .

Kontrola funkcie Bluetooth

®

na paneli upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na položku .

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na položku .

Nastavenie úrovne jasu na paneli upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknite na položku .

Prispôsobenie rýchlych nastavení z panela upozornení

Rýchle nastavenia môžete prispôsobovať z panela upozornení. Vyberte požadované

rýchle nastavenia a zmeňte ich poradie. Môžete vybrať až 10 rýchlych nastavení,

nemusíte však vybrať žiadne.

25

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber rýchlych nastavení na paneli upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Displej > Rýchle nastavenie.

3

Vyberte požadované rýchle nastavenia.

Zmena usporiadania rýchlych nastavení na paneli upozornení

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Displej > Rýchle nastavenie.

3

Dotknite sa a podržte vedľa rýchleho nastavenia a potom ju presuňte do

požadovanej polohy.