Sony Xperia SP - Prispôsobenie zariadenia

background image

Prispôsobenie zariadenia

Viacero nastavení zariadenia si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Môžete

napríklad zmeniť jazyk a osobné zvonenie alebo jas displeja.

Prispôsobenie hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri telefonických hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť

prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie

hlasitosti nahor alebo nadol.

Prispôsobenie nastavení zvuku

Môžete upraviť viacero zvukových nastavení. Môžete napríklad nastaviť zariadenie na

tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie zariadenia na vibračný režim

Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí

symbol .

Nastavenie zariadenia na tichý režim

1

Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým zariadenie nezačne

vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol .

2

Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti. V stavovom riadku sa zobrazí symbol

.

Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zvuk.

3

Začiarknite políčko Vibrovať pri zvonení.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

30

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ručné nastavenie dátumu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Dátum a čas.

3

Ak je začiarknuté políčko Automatický dátum a čas, zrušte jeho začiarknutie.

4

Ťuknite na položku Nastaviť dátum.

5

Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.

6

Ťuknite na položku Nastaviť.

Manuálne nastavenie času

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Dátum a čas.

3

Zrušte označenie políčka Automatický dátum a čas, ak je označené.

4

Ťuknite na položku Nastaviť čas.

5

Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.

6

Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času dop. na odp. a

naopak.

7

Ťuknite na položku Nastaviť.

Nastavenie časového pásma

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Dátum a čas a ťuknite na ne.

3

Ak je začiarknuté políčko Automatické časové pásmo, zrušte jeho

začiarknutie.

4

Ťuknite na položku Vybrať časové pásmo.

5

Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie signálu zvonenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu.

3

Vyberte signál zvonenia.

4

Ťuknite na položku Hotovo.

Povolenie zvukov tlačidiel

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Zvuk a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka Zvuky pri dotyku na klávesnicu a Zvuky dotyku.

Výber zvuku upozornenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zvuk > Zvuk upozornenia.

3

Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.

4

Ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Displej > Jas.

3

Zrušte označenie políčka Prispôsobiť svetelným podmienkam, ak je

označené.

4

Posunutím posúvača upravte jas.

Znížením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položky > Zvuk.

2

Začiarknite políčko Vibrovanie pri dotyku. Keď ťuknete na výberové tlačidlá

a určité aplikácie, obrazovka zavibruje.

31

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Displej > Režim spánku.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Nastavenie jazyka

Môžete si zvoliť predvolený jazyk zariadenia a kedykoľvek ho môžete neskôr zmeniť.

Zmena jazyka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Jazyk a vstup > Jazyk.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

4

Ťuknite na položku OK.

Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu

. Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony

a vyberte prvú položku v otvorenej

ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa

zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu,

sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo

vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac....

3

Začiarknite políčko Režim V lietadle.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia a v otvorenej ponuke označiť možnosť

Režim

V lietadle.

Režim Rukavice

Režim Rukavice umožňuje navigáciu na obrazovke vášho zariadenia v rukaviciach.

V režime Rukavice sa v oblasti obrazovky, v ktorej bol zaznamenaný dotyk, zobrazí

kurzor v tvare prstenca.

Zapnutie režimu Rukavice

1

Na domovskej obrazovke Plocha ťuknite na položky > Nastavenie > Displej

a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Režim Rukavice.

2

Uzamknite obrazovku zariadenia.

3

Skontrolujte, či máte oblečené rukavice.

4

V rukaviciach prstom odomknite obrazovku. Režim Rukavice je teraz zapnutý.

Zariadenie zostane v režime Rukavice, až kým sa obrazovka znova

neuzamkne.

Citlivosť závisí od veľkosti kontaktnej plochy obrazovky a prsta v rukaviciach, ktorý používate

na navigáciu na obrazovke. Ak je kontaktná plocha príliš malá, citlivosť je nízka a režim

Rukavice sa možno nezapne.