Sony Xperia SP - Prístup k aplikáciám a ich používanie

background image

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Plocha alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Plocha, obsahuje aplikácie, ktoré boli

vopred nainštalované na vaše zariadenie, ako aj aplikácie, ktoré ste si do zariadenia

neskôr prevzali.
Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava

a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

Prehľadávanie obrazovky aplikácií

Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Pridanie skratky na aplikáciu na plochu

1

Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým

obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí

sa plocha.

2

Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

21

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

Na obrazovke Plocha alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

Stlačte tlačidlo .

Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu

pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie

pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za

dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete prepínať medzi nedávno používanými aplikáciami. Môžete tiež

otvárať malé aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

Stlačte .

Používanie malých aplikácií

V okne nedávno použitých aplikácií môžete kedykoľvek získať rýchly prístup

k viacerým malým aplikáciám prostredníctvom panelu malých aplikácií. Malá aplikácia

zaberie iba malú časť obrazovky. Môžete tak súčasne interagovať s malou aplikáciou

a ďalšími aplikáciami na obrazovke.

Otvorenie lišty malých aplikácií

Stlačte tlačidlo .

Otvorenie malej aplikácie

1

Ak chcete zobraziť panel malých aplikácií, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

Ťuknite na položku v okne malých aplikácií.

Presunutie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst.

Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju

presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli malých aplikácií

Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované

miesto.

Odstránenie malej aplikácie z lišty malých aplikácií

Dotknite sa a podržte malú aplikáciu a potom ju presuňte do .

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

1

Otvorte panel malých aplikácií a ťuknite na položku

.

2

Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju

presuňte na panel malých aplikácií.

22

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prevzatie malej aplikácie

1

Na paneli malých aplikácií ťuknite na položku

a potom na položky a .

2

Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov

aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Pridanie miniaplikácie widget ako malej aplikácie

1

Ak chcete zobraziť lištu s malými aplikáciami, stlačte položku .

2

Ťuknite na položky

> > .

3

Vyberte miniaplikáciu widget.

4

Ak chcete, zadajte názov miniaplikácie widget a ťuknite na položku OK.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa

bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

Otvorenie ponuky v aplikácii

Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .

Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

V časti ZOBRAZIŤ APLIKÁCIE vyberte požadovanú možnosť.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

Uistite sa, že možnosť Vlastné poradie je zvolená v ponuke ZOBRAZIŤ

APLIKÁCIE

.

3

Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

Ťuknite na položku Odinštalovať. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať,

sú označené ikonou .

3

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku

Odinštalovať

.